คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้
: เครื่องมือสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดการความรู้ในคณะ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การทบทวนและจัดทำแผนการจัดความรู้ระดับหน่วยงาน รวมทั้งจะเป็นแนวทางในการดำเนินตามแผน และนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในคณะฯ และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ต่อไป

เวลาและสถานที่

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8.00-16.00 น.

     ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยากร

     รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถศึกษาความรู้และประสบการณ์ในการจัดการความรู้ได้ที่

  1.     http://www.kmi.or.th/

สามารถ load ข้อมูลที่น่าสนใจได้ตามหัวข้อข้างล่างนี้

ทศานุภาพของการจัดการความรู้ 
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

 

วิธีดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร ตามแนวทางของ Nonaka &Takeuchi 

 

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

 

การจัดการความรู้ 3 ยุค  

สรุปจากการบรรยายโดย David J Snowden,23 พฤษภาคม 2546

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

การจัดการความรู้คืออะไร  

สคส.

 

บทความ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

 

แนวทางการจัดการความรู้  

สคส.

 

  2.     KMplanet

รวบรวมเวป blog ที่เล่าประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดการความรู้