English Idioms

TRiSTaN
ขอเสนอสำนวนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กัน และให้ผู้เรียนได้นำสำนวนเหล่านี้มากับสถานการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สำนวนที่ใช้ถามว่า " เกิดอะไรขึ้น" หรือ "มีอะไรผิดปกติ เกิดขึ้น" คือ
What happened ?
someone ?
What is wrong with
something
What is the matter ?

2. สำนวนที่ใช้ถามลักษณะว่าเป็นอย่างไร ใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของ
What is the weather like ?
What is your new teacher like?


3. สำนวนที่ใช้เมื่อประธานมิได้ทำกริยานั้นๆ ด้วยตนเอง แต่มีผู้อื่นทำให้
3.1 have (or get) + something + กริยาช่อง 3 เช่น
He has his room cleaned. (= Someone, cleans the room for him.)
3.2 have + someone + กริยาช่อง 1 (infinitive without to) เช่น
He has the servant clean his room.
3.3 get + someone + infinitive with to เช่น
He got a florist to send the flowers to me


4. สำนวนที่หมายถึงไปต่างประเทศ (to a foreign country) ใช้ "go abroad" เช่น
He plans to go abroad next year.


5. สำนวนที่หมายถึง "สมัครงาน" คือ to apply for a job เช่น
She applied for an accountant. (= เธอสมัครเป็นนักบัญชี)


6. สำนวนที่ใช้กับ to spend มักใช้กับเงินหรือเวลา
- spend + money + on + something
- spend + time + v. ing
เช่น The children spent 200 baht on the new toy.
The spent an hour doing the exercise.


7. สำนวนเกี่ยวกับเวลาอีกอย่างหนึ่ง คือ
It {takes } + time + to do something took
เช่น It takes us three hours to go to Hua Hin.


8. สำนวน to be fond of = like (ชอบ) เช่น
The girl is fond of singing = The girl likes singing.


9. สำนวนที่หมายถึง เก่ง/ไม่เก่ง หรือ มีความสามารถ/ไม่มีความสามารถ ในด้าน ……to be good at
เช่น He is good at dancing (= เขาเต้นรำเก่ง)
{to be bad at }
to be poor in = ไม่เก่ง, อ่อน
to be weak in
เช่น My students are poor in Physics. (= นักเรียนของฉันไม่เก่งฟิสิกส์)


10. to be on duty = อยู่เวรหรือระหว่างขณะปฏิบัติหน้าที่
to be off duty = ออกเวรหรือไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่
to have a day off = ได้หยุดงาน 1 วัน เช่น
The have three days off for Chinese New Year. (=สำหรับตรุษจีน พวกเขาได้หยุดงาน 3 วัน)


11. เมื่อไม่เชื่อคำพูดของผู้พูดหรือสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นไปไม่ได้ จะถามว่า
Are you kidding? (=คุณล้อเล่นหรือเปล่า)


12. สำนวนที่ใช้กับ v. to have ซึ่งใช้กันบ่อยๆ ได้แก่
- have (or take) a bath / a shower = อาบน้ำ อาบน้ำฝักบัว
- have a break = พักคั่น หรือหยุดพักชั่วครู่
- have a cold / a flu / a headache / a toothache … = เป็นไข้หวัด / ไข้หวัดใหญ่ / ปวดหัว / ปวดฟัน …
- have a fever = เป็นไข้


13. to be over = จบสิ้น เสร็จสิ้น เช่น
The file was over.
บางทีใช้ "The time is up." หมายถึง "The time is over." (=หมดเวลา) ก็ได้


14. to be eager to do something = กระตือรือร้นที่จะทำ…
to be ready to do something = พร้อมที่จะทำ…
to be willing to do something = เต็มใจที่จะให้…
to be about to do something = กำลังจะ เกือบจะทำ…

15. to be in order = อยู่ในระเบียบ เรียบร้อย ใช้ได้
to be out of order = ไม่เป็นระเบียบ ใช้ไม่ได้ หรือเสีย เช่น
They couldn't hear anything because the radio was out of order. (=พวกเขาไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะวิทยุมันเสีย)


16. สำนวนที่ใช้ตามด้วย v. ing ที่ควรรู้ ได้แก่
give up = หยุด หรือเลิกทำ
be (get) used to = เคยชินกับ
be (get) accustomed to
look forward to = คาดหวังที่จะ…
to be busy = ไม่ว่าง หรือวุ่นอยู่กับ
to be worth = มีค่าควรแก่การ…
I can't help = อดไม่ได้
I can't stand = ทนไม่ได้
no use = no good = ไม่มีประโยชน์ที่จะ


17. to be in trouble = อยู่ในภาวะยุ่งยาก หรือมีปัญหา
to be in a hurry = รีบร้อน


18. สำนวนที่เกี่ยวกับ make ที่ควรจำ ได้แก่
make friends with… = ผูกมิตร หรือทำความรู้จักกับ..
make up one's mind = ตัดสินใจ
make fun of = หลอก แกล้ง
make a fool of


19. play a trick on someone = หลอกลวง…


20. pay atttenion to = ให้ความสนใจ เอาใจใส่กับ..

21. on sale = ลดราคา
for sale = มีไว้สำหรับขาย
22. on time = ตรงเวลา
in time = ทันเวลา


23. to go for a walk = ไปเดินเล่น


24. to go on holiday = ไปเที่ยววันหยุด
to go on business = ไปทำธุรกิจ25. เวลาที่เราคิดหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ จะใช้สำนวนที่หมายถึง มีอะไรอยู่ในใจ คือ something on one's mind เช่น
The debt is on his mind. (=เขากำลังคิดถึงเรื่องหนี้อยู่)


26. in advance หมายถึง "ล่วงหน้า"
She plans in advance for the program next month. (= เธอวางแผนล่วงหน้าสำหรับรายการเดือนหน้า)


27. out of t question= impossible (เป็นไปไม่ได้)
His adventure is out of the question. (= การผจญภัยของเขานั้นเป็นไปไม่ได้)


28. to make a promise = กระทำสัญญา
to keep a promise = รักษาสัญญา
to break a promise = ไม่รักษาสัญญา


29. fail to do something = พลาดที่จะทำ (คือ ไม่ได้ทำ) เช่น
We failed to pick her up at the airport. (= เราไม่ได้ไปรับเธอที่ สนามบิน)


30. succeed in doing something = ประสบความสำเร็จในการ… เช่น
He succeeded in controling the racing car. (= เขาประสบความสำเร็จในการควบคุมรถแข่งนั้น)


31. be equal to หมายถึง เท่ากันกับ … เช่น
His weight is equal to mine. (= น้ำหนักของเขาเท่ากับน้ำหนัก ของฉัน)


32. be similar to หมายถึง เหมือนกันกับ… เช่น
The weather here is not similar to that of England. (= อากาศที่นี่ไม่เหมือนกับอากาศที่อังกฤษ)


33. to lose one's way = to get lost = หลงทาง เช่น
Have you ever got lost in the forest? (= คุณเคยหลงทางในป่าไหม)


34. to learn by heart = ท่องจำ เช่น
He is good at learning by heart. (= เขาท่องจำเก่ง)


35. to lose one's heart = to fall in love with… = ตกหลุมรัก… เช่น
My friend has his heart to that lovely girl. (= เพื่อนของฉันตกหลุมรักผู้หญิงน่ารักคนนั้นเข้าแล้ว)


36. for good = forever = ชั่วนิรันดร เช่น
They left the village for good. (= พวกเขาออกจากหมู่บ้านไปตลอดกาล)


37. up to date = modern = fashionable หรือ to be in fashion = ทันสมัย กำลังเป็นที่นิยมหรืออยู่ในความนิยม เช่น
Jeans are not in fashion now. (= ยีนส์ไม่เป็นที่นิยมในขณะนี้)


38. out of date = ล้าหลัง ไม่ทันสมัย


39. to keep an eye on = to watch over = เฝ้าดู เช่น
She kept an eye on the little girl until her mother came back. (= เธอเฝ้าดูเด็กผู้หญิงตัวเล็กนั้นจนกระทั่งแม่ของเธอกลับมา)


40. to make both ends meet = ทำให้รายได้พอกับรายจ่าย เช่น
Can you make both ends meet on your salary? (= คุณสามารถใช้จ่ายได้พอกับรายได้ซึ่งเป็นเงินเดือนของคุณหรือไม่)


41. hang up = วางหูโทรศัพท์


42. to deal with = จัดการกับปฏิบัติต่อ


43. bring up = ให้การอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษา เช่น
She was very well brought up in our family. (= เธอได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีมากในครอบครัวของเรา)


44. run out of = หมด ขาดแคลน เช่น
That car has run out of petrol. (= รถคันนั้นน้ำมันหมด)


45. catch up with = ตามทัน เช่น
He ran so fast that I couldn't catch up with him. (= เขาวิ่งเร็วมากจนกระทั่งฉันตามไม่ทัน)


46. to have an appointment with someone = มีนัดหมายกับ… มักใช้อย่างเป็นทางการ เช่น
He has an appointment with the doctor. (= เขามีนัดกับแพทย์) แต่ถ้านัดกับเพื่อนหรือแฟนจะใช้สำนวนว่า have a date แทน เช่น
He has a date with his girlfriend.


47. to back up = support = สนับสนุน เช่น
The new movie star as suddenly come famous as there are may people who back up her. (= ดาราใหม่คนนั้นมีชื่อเสียงขึ้น กระทันหัน เพราะมีหลายคนสนับสนุนเธอ)


48. little by little = gradually = ทีละเล็กทีละน้อย เช่น
The director is getting fat little by little. (= ผู้อำนวยการเริ่มอ้วนขึ้น ทีละน้อย)


49. to be on the air = ออกอากาศทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ เช่น
The Jazz music is now on the air. (= ดนตรีแจ๊สกำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English Idioms

คำสำคัญ (Tags)#english#idioms#สำนวนภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 76858, เขียน: 07 Feb 2007 @ 11:41 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ขอบคุณมากค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
โอ้โฮ ดีใจจริง กำลังอยากเรียนภาษาอังกฤษอยู่พอดี แบบว่า เอาไว้ไปเที่ยว ภูถาน นะค่ะ thank a lot.
Wendy
IP: xxx.172.148.195
เขียนเมื่อ 

It's very useful for me. Can you give me some tips to be good at English next time? I really want to speak English fluenly.

              Thank you