การสอบสวนทางวินัย
ปัจจุบัน มีการสอบสวนทางวินัยอยู่ ๒ ประเภทคือ การสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กับการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนทั้งสองประเภทก็ต้องอิงอาศัย กฎ
ก.พ.ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นแนวทาง
ถ้าหากไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้ว อาจถูกยกเลิกเพิกถอน  ถ้าเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีอาญา กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าท่โดยมิชอบ 
ปัญหาต่อไปมีว่า การสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อครั้งก่อนที่ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จะมีผลบังคับ  ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๘(พ.ศ.๒๕๔๐)  ต่อมาเมื่อหลัง พ.ร.บ.ครู ฯ ใช้บังคับ  จะสามารถลงโทษได้หรือไม่  สามารถอ้าง มาตรา ๑๓๔  (๒) แห่ง พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗  ได้หรือไม่