ช่วยบอกต่อ ๆ กันไปหน่อยนะคะ ใครมีญาติหรือคนรู้จักที่เป็นผู้รับบำนาญ ในสังกัด สพท.อย.1 ที่ยังไม่ได้มาติดต่อเรื่อง ค่ารักษาพยาบาล ระบบจ่ายตรงให้มาติดต่อที่ห้องการเงินฯ ชั้น 2 โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
1.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง คู่สมรส บุตร บิดามารดา (ที่ยังมีชีวิตอยู่)
2.ทะเบียนสมรสของตนเอง  บุตร บิดามารดา
3.ใบมรณบัตรของบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิต หรือใบรับรอง  การเสียชีวิตจากทางราชการ
4.ใบรับรองบุตร (กรณีรับบุตรบุญธรรมหรือจดทะเบียนรับรองบุตร)