GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การนิเทศ

นิเทศแบบเกาะติด

การนิเทศแบบเกาะติดเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีการประกาศใช้ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายนำจ ไปให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การนิเทศแบบเกาะติดจะต้องดำเนินการอย่างมีขั้นตอนชัดเจนระหว่างผู้นิเทศกับสถานศึกษา คือ เริ่มตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ร่วมประเมินและร่วมชื่นชมในความสำเร็จ

ขั้นตอนหลักก็คือการร่วมคิด ว่าจะกำหนดภาพความสำเร็จหรือภาพความคาดหวังที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนร่วมกัน ว่า คืออะไร ต่อจากนั้นต้องร่วมทำ จะมีกิจกรรมคือวางแผน กำหนดทางเลือกในการทำที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน และร่วมลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ร่วมแก้ปัญหา ร่วมดำเนินการ บางครั้งอาจจะไม่เน้นรูปแบบ ไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ เพื่อให้งานสำเร็จตามสิ่งที่คาดหวังให้ได้ กระบวนการต่อมาต้องร่วมกันติดตามตามสิ่งที่คาดหวัง มีการประเมินปรับปรุง พัฒนา แก้ปัญหา เพื่อให้งานสำเร็จ เมื่องานสำเร็จทุกคนต้องก็ร่วมชื่นชมและมีความสุขร่วมกันเป็นความสำเร็จของทุกคนไม่ใช่ของใครหรือคนใดคนหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การนิเทศ
หมายเลขบันทึก: 76845
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)