ให้ข้าราชการครูที่ส่งผลงานการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3(เชิงประจักษ์)แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม
ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2550