KM_Msu ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าของการจัดสัมมนา UKM ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙

สัมมนา UKM ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๔๙

KM_Msu  ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าของการจัดสัมมนา UKM  ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙    กำหนดการพอสังเขปดังนี้ค่ะ

วันแรก            
ช่วงเช้า : วิทยากรเจ้าของระบบ กพร กพ สมศ  สตง   นำเสนอแนวระบบคุณภาพของหน่วยงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของมหาวิทยาลัย ท่านประมาณละ ๓๐นาที

ช่วงบ่าย : แต่ละมหาวิทยาลัยนำเสนอเรื่องการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการเรียนรู้ตามลำดับ    มม.  มข. มอ.  มน.  มรม.   และปิดท้ายด้วย  มมส.  

      ***  อาจจะมีการวิพากย์ในแต่ละช่วง   ขณะนี้กำลังรอให้ท่านประธาน  UKM  พิจารณา ***

ปิดท้ายวันนี้ด้วยงานเลี้ยงรับรองตอนเย็น

วันที่สอง         
เป็นการสรุป ลปรร  การบูรณาการของแต่ละมหาวิทยาลัย”  มหาวิทยาลัยละ ๑๐ นาที จากนั้นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  เสนอความก้าวหน้าในการจัดการความรู้  เรื่อง  ระบบการเงิน  การคลัง  งานพัสดุ  และการบริหารงานบุคคล”  มหาวิทยาลัยละ  ๑๐ นาที
ปิดการสัมมนาด้วย  การสรุปการจัดการความรู้ โดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
  

                         ***ฉะนั้นการสัมมนาจะสิ้นสุดก่อน ๑๒.๐๐ น.***

หลังจากปิดการสัมมนาแล้ว  
ในช่วงบ่าย
จะเป็นรายการที่ทางเจ้าภาพ  ขอนำเสนอโดยแบ่งเป็น  ๒ กลุ่ม
๑.    กลุ่มที่จะเดินทางกลับทันที  
๒.    กลุ่มที่ต้องการจะเยี่ยมชมจังหวัดมหาสารคาม 
ซึ่ง  มรม.จะรับเป็นผู้นำทัวร์จังหวัดในครั้งนี้  รับรองว่าประทับใจมิรู้ลืม   

KM_Msu  ขอแจ้งร่างกำหนดการคร่าวๆ ไว้ให้ทราบกันล่วงหน้า  แต่ต้องขออภัยไว้ ณ นี้ด้วยนะคะที่ไม่สามารถแจ้งกำหนดการที่แน่นอน       หากได้กำหนดการที่แน่นอนเมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม   ขอให้สมาชิก  UKM  เตรียมพลที่จะมาร่วมงาน  มหาวิทยาลัยละประมาณ  ๑๐  ท่านนะคะ

KM  มหาสารคามยินดีต้อนรับค่ะ

ดร.วรรทณา  สินสิริ
ประธาน KM_Msu

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าว KM ม.มหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (0)