หากจะกล่าวถึง “ธนาคารหมู่บ้าน” คงไม่ใช่เรื่องใหม่ของคนบางคนแต่เป็นเรื่องที่ยังใหม่สำหรับตำบลในคลองบางปลากด จากการที่ธนาคารออมสินจะเข้าช่วยในการดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมต่างๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดธนาคารหมู่บ้าน “หมู่บ้านสุขสวัสดิ์”  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 โดยกำหนดให้กองทุนหมู่ที่ 13 ของ ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่นำร่องพื้นที่หนึ่ง

                ธนาคารหมู่บ้าน นับเป็นองค์กรการเงินชุมชน ได้สร้างมิติใหม่ให้กับกองทุนหมู่บ้าน สิ่งที่เกิดตามมานับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการคิดและระบบการทำงานของคณะกรรมการเป็นอย่างมาก สำหรับของเขตของการให้บริการก็จะขายวงกว้างสู่ประชาชนทั่วไป คนที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคนในหมู่บ้านเท่านั้น ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงก็สามารถเข้ามารับบริการได้
                แต่เดิมกองทุนหมู่บ้านจะมีการบริการการรับฝากเงินสัจจะและเงินหุ้นของสมาชิกรวมทั้งให้สินเชื่อแก่สมาชิก ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นธนาคารหมู่บ้านจะเปลี่ยนเป็นให้บริการรับฝากเงินตั้งแต่ระดับพื้นฐานในลักษณะของเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ซึ่งสามารถฝากในจำนวนหรือระยะเวลานานเท่าไรก็ได้ หากมีความจำเป็นก็สามารถถอนไปใช้ได้ ด้านสินเชื่อ เมื่อธนาคารระดมเงินฝากได้ก็จะมีเงินทุนที่จะให้ประชาชนในชุมชนได้กู้ยืมในจำนวนที่เพียงพอกับความจำเป็นได้
สำหรับโครงสร้างธนาคารหมู่บ้านก็จะประกอบไปด้วย คณะกรรมการกองทุน ผู้จัดการธนาคาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายสินเชื่อ ซึ่งแต่ละส่วนก็มีความสำคัญทั้งสิ้น  

  แต่สำหรับหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีการเสนอความคิดเห็นว่าอาจจะใช้รูปแบบของการที่ให้คณะกรรมการกองทุนเข้าประจำอยู่ในฝ่ายต่างๆตามความเหมาะสมของหน้าที่ และพื้นที่กับบุคคลที่จะเข้ามาทำงาน เพราะหากไม่ให้คณะกรรมการมาทำหน้าที่ตรงนี้อนาคตอาจจะไม่มีใครอยากทำงาน