Memo แจ้งบัณฑิตในการจัดห้องให้เพื่อตรวจงานวิทยานิพนธ์

แจ้งบัณฑิตในการจัดห้องให้เพื่อตรวจงานวิทยานิพนธ์

 

          เรียน   อาจารย์กฤษดา

                   ผมมีเรื่องรบกวนอาจารย์ช่วย Memo ถึงบัณฑิตในการจัดห้องให้เพื่อตรวจงาน

วิทยานิพนธ์ในวันเสาร์ที่ 26/11/48, 3/11/48, 10/11/48, 17/11/48, 24/11/48 และวันที่ 7

มกราคม 2549 (นำเสนอหัวข้อเรื่องกับคณะอาจารย์ 6 ท่าน ที่ไม่ไปต่างจังหวัด ขอใช้

มหาวิทยาลัยแทน)

                                                                                ด้วยความนับถือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data_wichaiความเห็น (0)