ขอบคุณ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)ที่ให้ cota กับสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 10 คน เข้าร่วมประชุม ในการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพ