เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ QA KM (1)

ได้ข้อสรุปเรียบร้อยว่าวันที่พุธที่ 21 ธันวาคม จะเรียนเชิญอาจารย์ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ QA ให้บุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ได้ทราบ

    เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (18 กันยายน 2548) ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการประชุมเกี่ยวกับโครงการประกันคุณภาพของคณะฯ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยในโครงการประกอบด้วย

  • กิจกรรมจัดการความรู้
  • กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ QA KM
  • กิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ประจำปี
  • กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานย่อย
  • กิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ

     ที่ประชุมได้มีการหารือกันเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ QA KM และกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ประจำปี สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ QA KM หลังจากที่มีการประชุมเสร็จ ผมได้รีบโทรศัพท์ไปหาคุณตูน (คุณเจตจิต..ผู้อำนวยการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา) เพื่อติดต่อเชิญผศ.ดร.วิบูลย์มาเป็นวิทยากรบรรยาย QA ในส่วนที่ 2 ของการประกันคุณภาพการศึกษา ในเรื่องของ 7 มาตรฐานที่ผศ.ดร.วิบูลย์ ได้เขียนไว้ใน Blog เพราะทราบดีว่าส่วนใหญ่อาจารย์จะไม่ค่อยว่าง และได้ข้อสรุปเรียบร้อยว่าวันที่พุธที่ 21 ธันวาคม จะเรียนเชิญอาจารย์ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ QA ให้บุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์ได้ทราบ สำหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM คงไม่ได้ไปหาวิทยากรที่ไหนนอกจากเชิญคณบดี (รศ.มาลินี  ธนารุณ) เป็นผู้บรรยาย KM ให้บุคลากรในคณะฯ ทั้งใหม่และเก่าได้เข้าใจเรื่อง KM มากขึ้น

      ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมดังกล่าวคือ

  • ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต

        มีจำนวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ QA KM

        ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  • ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์

        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ QA KM มีความพึงพอใจต่อการจัด

        กิจกรรมไม่น้อยกว่าระดับ ดี 

       เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือ

  •  เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของคณะฯ และหน่วยงานย่อย โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มบุคลากรที่สนใจในเรื่องเดียวกัน(คนคอเดียวกัน) และระหว่างหน่วยงานย่อย ตลอดจนมีการพัฒนาคลังความรู้ เพื่อให้บุคลากร และคณะฯ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
  • บุคลากรทุกคนของคณะฯ มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันในเรื่องระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย      

       สำหรับบรรยากาศในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยกับ QA KM จะนำมาเขียนต่อครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)