ร่าง ดัชนีที่7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร

ดัชนีที่ 7.5 การมีส่วนร่วมในการบริหาร

เกณฑ์การตัดสิน


(1)  มีนโยบายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานอ้างอิง

7.5.1 (1) ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง นโยบายการมีส่วนร่วมในการบริหาร

7.5.1 (2) นโยบายคุณภาพที่เกียวกับการเพิ่มผลผลิตของสำนักงานเลขานุการ


(2)   มี (1) + มีระบบหรือกลไก เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ

หลักฐานอ้างอิง

7.5.2(1)  กิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน (Blog)

7.5.2 (2) รายงานการประชุมสำนักงาน


(3)   มี (2) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ

หลักฐานอ้างอิง

7.5.3 (1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Blog)

7.5.3 (2) บันทึกข้อความของสำนักงานที่เสนอเข้าร่วมที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ


(4)   มี (3) + มีการประเมินผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร

หลักฐานอ้างอิง

7.5.4 แบบประเมินผลการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Blog)


(5)   มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

หลักฐานอ้างอิง

7.5.5 สรุปผลการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคลากร(Blog)

การประเมินตนเอง ( SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์  เบอร์โทรภายใน: 6225                     
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :   นางสาวสุพรรษา  มะริด เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :     ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 4          เป้าหมายปีต่อไป :


 
TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส :- มีตู้รับสิ่งผิดปกติ ที่ทุกคนสามารถแจ้งเรื่องกับทางคณะฯ ได้
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง :  -  มีโครงการคณบดีพบหน่วยงาน
                 - มีการประชุมสำนักงานเลขานุการ เป็นประจำเกือบทุกเดือน
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-สุพรรษา

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่7.5-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76547, เขียน: 06 Feb 2007 @ 10:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)