GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ร่าง ดัชนีที่ 7.3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานอ้างอิง

7.3.1 ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

(2)   มี (1) + มีระบบ การได้มาซึ่งบุคลากรด้านต่าง ๆ

หลักฐานอ้างอิง

7.3.2 ประกาศรับสมัคร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว


(3)   มี (2) + มีระบบหรือกลไก เพื่อรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักฐานอ้างอิง

7.3.3 ประกาศคณะฯ เรื่อง การขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา ดูงาน
(4)   มี (3) + มีระบบการประเมินบุคลากร

หลักฐานอ้างอิง

7.3.4 ประกาศคณะฯ เรื่องระบบประเมินผลการปฏิบัตงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์


(5)  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย

หลักฐานอ้างอิง

7.3.5 คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2550                                  บันทึกข้อความส่งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นิตยา  รอดเครือวัลย์  เบอร์โทรภายใน : 6233
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  สุพรรษา  มะริด     เบอร์โทรภายใน : 6237
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะมีการจัดทำประกาศนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดอ่อน : -
จุดแข็งผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ ได้รับการสนับสนุนเข้าฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อพัฒนาความรู้และงานที่รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ดัชนีที่sar-on-blog7.3-50
หมายเลขบันทึก: 76545
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)