ร่าง ดัชนีที่ 7.3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานอ้างอิง

7.3.1 ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

(2)   มี (1) + มีระบบ การได้มาซึ่งบุคลากรด้านต่าง ๆ

หลักฐานอ้างอิง

7.3.2 ประกาศรับสมัคร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว


(3)   มี (2) + มีระบบหรือกลไก เพื่อรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักฐานอ้างอิง

7.3.3 ประกาศคณะฯ เรื่อง การขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา ดูงาน
(4)   มี (3) + มีระบบการประเมินบุคลากร

หลักฐานอ้างอิง

7.3.4 ประกาศคณะฯ เรื่องระบบประเมินผลการปฏิบัตงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์


(5)  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย

หลักฐานอ้างอิง

7.3.5 คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2550                                  บันทึกข้อความส่งผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นิตยา  รอดเครือวัลย์  เบอร์โทรภายใน : 6233
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  สุพรรษา  มะริด     เบอร์โทรภายใน : 6237
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะมีการจัดทำประกาศนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดอ่อน : -
จุดแข็งผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ ได้รับการสนับสนุนเข้าฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อพัฒนาความรู้และงานที่รับผิดชอบ
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-สุพรรษา

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่#sar-on-blog#7.3-50

หมายเลขบันทึก: 76545, เขียน: 06 Feb 2007 @ 10:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)