ร่าง ดัชนีที่ 7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

ดัชนีที่ 7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

เกณฑ์การตัดสิน


(1)   มีนโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่ง  

 หลักฐานอ้างอิง

7.2.1 ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง นโยบายการกำหนดอำนาจและหน้าที่ขอบข่ายงาน


(2)  มี (1) + มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานอ้างอิง

7.2.2 เอกสารคำอธิบายลักษณะงาน เอกสารอยู่ที่เจ้าหน้าที่บุคคล

(3)   มี (2) + มีระบบหรือกลไกในการติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

หลักฐานอ้างอิง

7.2.3 เอกสารคำอธิบายลักณะงานของเจ้าหน้าที่บุคคล

(4)   มี (3) + มีการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

หลักฐานอ้างอิง

7.2.4

(5)   มี (4) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

หลักฐานอ้างอิง

7.2.5 แบบฟอร์มการปรับ JOB Desesription (JD3)

การประเมินตนเอง ( SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นิตายา  รอดเคลือวัลย์ เบอร์โทรภายใน: 6533
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : สุพรรษา  มะริด     เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5        เป้าหมายปีต่อไป :

ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :

 

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะฯ มีการจัดทำประกาศนโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง : - ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ได้มีการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
               - เจ้าหน้าที่บุคคลทำหน้าที่ติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-สุพรรษา

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog#ดัชนีที่7.2-50

หมายเลขบันทึก: 76543, เขียน: 06 Feb 2007 @ 10:48 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 16:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)