ร่าง ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน

ดัชนีที่ 1.3 การติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน


เกณฑ์การตัดสิน

(1)  มีระบบติดตามและประเมินแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานอ้างอิง

1.3.1 รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50 ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2550  http:ahs.ahs.nu.ac.th/office-

km/jornal_comment.asp? journallD=57&PagePosition=1


(2)  มี (1) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และปัจจัยในการดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

1.3.2 เอกสารอธิบายลักษณะงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / Blog


(3)  มี (2) + มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และจัดทำสรุป / รายงานเป็นระยะๆ

หลักฐานอ้างอิง

1.3.3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส


(4)  มี (3) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

หลักฐานอ้างอิง

1.3.4  รายงานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/50 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2550 http://www.ahs.nu.ac.th/office-

km/journal_comments.asp? JournallD=57&PagePosition=1


(5)  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

1.3.5 สรุปผลรายงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2549/ Blog

การประเมินตนเอง ( SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์                                เบอร์โทรภายใน: 6225                        
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :  นางสาวสุพรรษา มะริด                                 เบอร์โทรภายใน: 6237
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :

ผลการดำเนินงาน :

สำนักงานเลขานุการ มีเจ้าหน้าที่วิทเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ติดตามโครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการประจำปี และรายงานให้ที่ประชุมสำนักงานเลขานุการทราบ มีการทบทวนโครงการ/กิจกรรมโดยภาพรวมของสำนักงานที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุง


TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม :  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการประจำ มีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณบางโครงการ
โอกาส : มหาวิทยาลัยมีการติดตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปีทุกรายไตรมาส ทำให้มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานด้วย
จุดอ่อน : การสรุปผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานส่วนใหญ่มักอ้างอิงจากคณะยังขาดการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานในภาพรวม
จุดแข็ง : -มีการทบทวนหลังดำเนินโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบAAR ทำให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน

-โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่มีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบ และเบอร์โทร.ไว้แผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้เจ้าหน้าที่ผิดชอบงานแผนสะดวกในการติดตามงาน

-โครงการ/กิจกรรม/กิจส่วนใหญ่มีผู้บริหารของคณะเป็นผู้กำกับดูแล

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:

-การทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-สุพรรษา

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog#ดัชนีที่1.3-50

หมายเลขบันทึก: 76537, เขียน: 06 Feb 2007 @ 10:36 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)