ร่าง ดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

ดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน

เกณฑ์การตัดสิน
(1)  มีแผนดำเนินงาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมพันธกิจ

หลักฐานอ้างอิง

1.2.1 แผนปฏิบัตการประจำปี 2550/Blog


(2)  มี (1) + ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์

หลักฐานอ้างอิง

1.2.2 แผนปฏิบัตการประจำปี 2550/Blog


(3)  มี (2) + มีการเผยแพร่แผนดำเนินงานและบุคลากรส่วนใหญ่ทราบ

หลักฐานอ้างอิง

1.2.3 (1) รายานการประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 5/2550 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 http:www.ahs.nu.ac.th/office

km/journal_comment.?Journalld=57&PagePosition=1


(4)  มี (3) + มีการ
ดำเนินงานตามแผน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด

หลักฐานอ้างอิง

1.2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายไตรมาส /Blog


(5)  มี (4) + บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พันธกิจ เพื่อปรับปรุงแผนดำเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง

1.2.5 (1) รายงานการปรชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/50 ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 http:www.ahs.nu.ac.th/office

km/journal_comments.? JournallD=57&PagePosition=1

1.2.5 (2) รายงานการปรชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/50 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550  http:www.ahs.nu.ac.th/office

km/journal_comments.? JournallD=57&PagePosition=1

การประเมินตนเอง ( SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : นางสาวสริตา  เถาลอย    เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 0      
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  4         เป้าหมายปีต่อไป : 5

TOWS Analysis :
ปัจจัยคุกคามมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การตัดสิน ในดัชนีที่ 1.2 มีผลให้สำนักงานเลขานุการต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามแผน
โอกาส : -
จุดอ่อน : บุคลากรที่เข้ามาใหม่ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินงาน
จุดแข็งบุคลากรทุกงานในสำนักงานเลขานุการมีการจัดทำโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- การวิเคราะห์พันธกิจของสำนักงานเลขานุการ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-สุพรรษา

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่1.2-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76535, เขียน: 06 Feb 2007 @ 10:32 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)