นอกจากการฝึกสอนเพลงพื้นบ้านจนได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ฝึกแต่งคำประพันธ์ได้รางวัลรองชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับจังหวัด แล้ว ข้าพเจ้ายังได้รับความไว้วางใจให้ช่วยฝึกนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะพูด      วิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ ๒ ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ วันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๕๐จัดแข่งขันกิจกรรมวิชาการ รวม ๓ เขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา และโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ปรากฏว่า นักเรียนที่ข้าพเจ้าช่วยฝึก คือนางสาวลินดา เนียมเพราะ นักเรียนชั้น ม.๖/๑ ชนะเลิศในการแข่งขันพูดวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๔ เทคนิคการฝึกก็คือ แรกๆจะเขียนเรื่องเป็นแนวให้ฝึกนำไปพูด สอนเทคนิคการใช้น้ำเสียง อักขระ อารมณ์ แล้วฝึกให้เขียนเองด้วย เพราะรอบที่สองจะต้องพูดกันสดๆต้องคิดเองพูดเอง