ร่าง ดัชนีที่7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร

ดัชนีที่ 7.1 โครงสร้างและระบบการบริหาร

เกณฑ์การตัดสิน


(1) มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน

หลักฐานอ้างอิง

7.1.1 เว็ปไซด์คณะสหเวชศาสตร์ http:www.ahs.nu.ac.th/branch/seretarypogram.htm


(2) มี (1) + ที่สอดคล้องกับพันธกิจ

หลักฐานอ้างอิง

7.1.2 เว็ปไซด์คณะสหเวชศาสตร์ http:www.ahs.nu.ac.th/branch/seretarypogram.htm


(3) มี (2) + มีระบบการได้มาและพัฒนาผู้บริหาร

หล้กฐานอ้างอิง

7.1.3 (1) คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 3481/2547 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเลานุการ คณะสหเวชศาสตร์ /Blog

7.1.3 (2) สรุปการประชุมอบรม/สัมนา ของ รก.เลขานุคณะ/Blog

http://mis.ahsnu.ac.th/mis/


(4) มี (3) + มีการประเมินผู้บริหาร

หลักฐานอ้างอิง

7.1.4 แบบประเมินผู้บริหาร / Blog  คลิก


(5) มี (4) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน

หลักฐานอ้างอิง

สิ่งที่จะนำมาปรับปรุง

การประเมินตนเอง ( SAR)
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์                                 เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6225
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล : สุพรรษา  มะริด                                                  
เบอร์โทรภายใน : 6237
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4      ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :4           เป้าหมายปีต่อไป : 5

 

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : - คณะฯ มีการจัดทำระบบประเมินผู้บริหาร จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
               - คณะฯ มีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยวิชาการ เพื่อกำกับดูแลงานในหน่วยวิชาการ
จุดอ่อน : - สำนักงานไม่มีผู้ประสานงานกลางในงานห้องปฏิบัติการ
จุดแข็ง : -

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
- การปรับปรุงการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-สุพรรษา

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog#ดัชนีที่7.1-50

หมายเลขบันทึก: 76541, เขียน: 06 Feb 2007 @ 10:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)