ร่าง ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

เกณฑ์การตัดสิน


(1)   มีนโยบายการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หลักฐานอ้างอิง

7.4.1 ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องนโยบายจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ


(2)   มี (1) + มีแผนในการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบาย

หลักฐานอ้างอิง

7.4.2 แผนการดำเนินงานของหน่วยงานเทคโทโลยีสารสนเทศ

(3)   มี (2) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบและมีการดำเนินงานตามแผน

หลักฐานอ้างอิง

7.4.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามแผน

(4) มี (3) + มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบข้อมูลและสารสนเทศ และจัดทำสรุปหรือรายงาน

หลักฐานอ้างอิง

7.4.4 สรุปผลการประเมินผล
(5)   มี (4) + มีการเผยแพร่และนำผลประเมินมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักฐานอ้างอิง

7.4.5 มีการเผยแพร่และรายงานผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นายธราดล  เทียนหอม                                เบอร์ภายใน: 6530                     
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :   นางสาวสุพรรษา  มะริด                              เบอร์โทรภายใน : 6235
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :           เป้าหมายปีต่อไป :


TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : คณะมีการจัดทำประกาศเรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
จุดอ่อน : -
จุดแข็ง :  มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรม MIS

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-สุพรรษา

คำสำคัญ (Tags)#sar-on-blog#ดัชนีที่7.4-50

หมายเลขบันทึก: 76546, เขียน: 06 Feb 2007 @ 10:52 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 20:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)