- ศาสตร์ต่างๆ มีมากมายชั่วชีวิตคนๆหนึ่งคงเรียนไม่จบ
  - เรียนรู้  วิธีการเรียนรู้ก่อน  แล้วจะได้ความรู้ที่แท้จริง
  - เรียนรู้เรื่อง  ชนะใจของตนเองได้เมื่อไร  เรื่องอะไรทั่วโลก  ก็เรียนรู้ได้
  การบริหารความรู้ (Knowledge  management)คือ คัดเลือก สรรหา  กลั่นกรอง  นำไปใช้ต่อยอด  แตกปลาย  ตัดทอน  สร้างขึ้นมาใหม่  เก็บรักษาแลกเปลี่ยน  ถ่ายทอด  ขยายความ  ถอดรหัส  นำไปขาย  ให้ยืมให้เช่า ฯลฯ
"รากฐานการเรียนรู้  การพัฒนาคน  อยู่ที่ใจ"