ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         1. ผู้บริหาร

         รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท 
         ตำแหน่ง รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
         เบอร์โทร -  
         โทรสาร 043-202408
         เบอร์มือถือ    081-9753199
         e-mail address :   
-
         url blog : http://gotoknow.org/blog/porsonal

         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

         2. เจ้าหน้าที่

         นางเอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์

         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน
         เบอร์โทร 043-362238
         โทรสาร  043-202480  043-202408
          e-mail  address : waungf
@kku.ac.th
         ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้    มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น