อยากให้ลูก (ศิษย์) รักเป็น นักอ่าน

         เด็กๆ ในแต่ละครอบครัวเติบโตมาท่ามกลางความรักและผูกพัน  ภายใต้สังคมที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่ไร้พรมแดนมากมายด้วยผู้คนและเทคโนโลยี  พ่อแม่ในยุคนี้จึงค่อนข้างกังวลใจ  ที่จะต้องจัดหากิจกรรมเตรียมความพ้อมให้ลูกและสอดคล้องกับยุคสมัยการปลูกฝังตค่านิยมในการรักการอ่านของลูก  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง    เรามาเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กันดีกว่า

การเตรียมความพร้อม
      
การที่จะส้างลูกให้เป็นคนรักการอ่านได้  พ่อแม่และบุคตคลในครอบครัวจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเขาจะเกิดการเรียนรู้และมีความเคยชินในสภาพแวดล้อมในระยะแรก  พ่อแม่จึงต้องอดทนใจเย็นเพราะเขาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง  ด้วยการอยากคอบครองสิ่งที่เราอ่านอยู่เอามาพลิกดูบ้างด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของวัยเด็ก  จึงควรเตรียมหนังสือหรือกระดาษสีสวยๆ ไม่เปื้อนเปอะหมึกพิมพ์ให้เขาจับต้องโดยอิสระเสรี  และหากฉีกขาดไปก็ไม่เกิดความเสียหาย  ควรเลือกหาหนังสือที่มีรูปสีสดใส  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์  สิ่งของ  ครอบครัว  และคอยชี้ชวนให้เกิดความเพลิดเพลิน  ท่านจะพบว่าเด็กจะมีพัฒนาการและทักษะการสื่อสารสื่อความหมายทางกาย  การฟังและการพูดไปได้เร็วมาก  การเล่าเรื่องจากภาพ  การอ่านนิทานให้ลูกฟัง  ล้วนเป็นสีสันให้เราแต่งแต้มเข้าไปในโลกทัศน์ใบน้อยๆ  แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมเลือน  คือความตั้งใจ  กระตือรือร้น  และการเสียสละเวลาของพ่อแม่นั่นเอง

สู่พัฒนาการอ่าน
       
พัฒนาการอ่านของเด็กนั้น  จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามวัย  เช่นเดียวกับพฤติกรรมของเขาเด็กวัยอนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  จะมีความสนใจในการอ่านแตกต่างกันไป  ในช่วงวัยต้นจะชื่นชอบหนังสือรูปภาพ  เรื่องราวใกล้ตัว  มีโลกแห่งความฝัน  และจินตนาการ  เมื่อเริ่มหัดอ่านหัดเขียนจะสนใจนิทานสั้นๆ อ่านหนังสือการ์ตูน  แม้จะอ่านได้ไม่แตกฉาน  แต่ก็สามารถเข้าใจเรื่องราวจากภาพ  มีความจดจำเป็นเลิศ  เล่าเรื่องหรือสรุปเนื้อหาได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

รู้จักตลาดหนังสือ
      
ตลาดหนังสือมีทั่วๆ ไป  พ่อแม่อาจอนุญาตให้เด็กไปซื้อหนังสือการ์ตูนจากร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านได้หากมีความปลอดภัยเพียงพอ  ในวันหยุดสุดสัปดาห์  อาจชวนลูกๆ ไปร้านเช่าหนังสือย่านธุรกิจก็มีร้านหนังสือมากมายเมื่อถึงวันเกิดหรือเทศกาลวันสำคัญพ่อแม่ควรซื้อหนังสือเป็นสื่อรักแทนใจบางคนคนอาจใช้บริการห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถานศึกษาต่างๆ ชักชวนไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคย  ได้สัมผัสความหลากหลายของสื่อสิ่งพิมพ์  ได้ พบเห็นบรรยากาศของนักอ่าน  และซึมซับความรู้สึกที่ว่าหนังสือคือ "เพื่อนที่มีคุณค่า"

ในสังคมแห่งการเรียนรู้
          ปัจจุบัน  คุณค่าทางปัญญามีได้จำกัดอยู่เพียงหนังสือและรูปภาพ  การท่องโลกการอ่านของเด็กๆ  จึงถูกกระทบกะเทือนด้วยสื่อแห่งเทคโนโลยีอื่นๆ ในบางครั้ง  เด็กจะละทิ้งการอ่านไปชั่วขณะแล้วสนใจไปที่การเล่นเกมส์กด  เกมทางโทรทัศน์  เกมคอมพิวเตอร์  เกมออนไลน์บนอินเตอ์เน็ตหือหลงใหลสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพราะสิ่งที่ได้สัมผัสมีความเคลื่อนไหว  มีเสียง  ให้ความตื่นเต้นเร้าใจ  ให้ความบันเทิงได้ชัดเจนมากกว่า  เราคงปฏิเสธเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้  เพราะเด็กจะต้องเรียนรู้อยู่ในกระแสแห่งวิทยาการสมัยใหม่  แต่สามารถทำได้ที่จะให้เด็กมีความสนใจอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม  ใคร่รู้แต่ไม่ควรหมกหมุ่น  สอดคล้องไปกับการศึกษาในโรงเรียนที่ยังต้องมีห้องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ฝึกหัด  บรรยากาศการเรียนการสอนบังคับทางอ้อม    ให้เด็กอ่านตำราเรียนอย่างสม่ำเสมอ  การที่ครูมอบหมายให้ค้นคว้าทำรายงาน  ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาการต่างๆ  ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้งสิ้นทุกวันนี้เด็กๆรู้จักเปิดเข้าไปดูโฮมเพจของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ  บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  สนใจติดตามข่าวสารและสืบค้นข้อมูลผ่านเว้บไซด์ที่มีอยู่มากมาย  อย่างไรก็ตามอย่าฝากความหวังที่ให้เทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูมิฉะนั้นแล้วเราจะสูญเสียนักอ่านตัวน้อยๆ  และล้มเหลวสิ้นเชิงกับการเมต้นที่ผ่านมา

ข้อคิดแด่นักอ่านตัวน้อย
           พ่อแม่และบุคคลในคอบครัวต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการเตรียมความพร้อมในการอ่านให้ลูกมิได้จำกัดอยู่แค่กาเลือกหนังสือ  การสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจเท่านั้น  เราจะต้องเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีด้วยเราควรแนะนำให้นักอ่านตัวน้อยฝึกฝนการอ่านอย่างมีสมาธิ  ไม่อ่านหนังสือขณะดูโทรทัศน์  ในระหว่างการรับประทานอาหาร  หรือสถานที่ที่มีแสงไฟมากหรีอน้อยเกินไป  เมื่อเป็นนักอ่านแล้ว  ต้องรู้จักถนอมกนังสือ  เปิดใช้หนังสืออย่างถูกวิธี  อ่านแล้วจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  หนังสือฉีกจขาดชำรุดก็ควรซ่อมแซม  เอาใจใส่หนังสือทั้งที่เป็นสมบัติส่วนตัวหรือหยิบยืมมา
            สังคมมิได้คาดหวังว่าการอ่านหนังสือจะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งเลอเลิศ  เพีงแต่นิสัยรักการอ่านจะมีส่วนทำให้เกิดพฤติกรรมเพิ่มพูนความรู้อื่นๆ  ตามมา  ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน  เป็นเป็นพฤติกรมการผสมผสานที่จะหล่อหลอมให้เกิดความใฝ่รู้และสร้างบุคลิกภาพที่ดีงามหากคุณอยากมีนักอ่านตัวน้อยในครอบคัว  ต้องเมต้นที่ตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้