โรงเรียนสุขานารี

รักการอ่าน
อยากให้ลูก (ศิษย์) รักเป็น นักอ่าน

         เด็กๆ ในแต่ละครอบครัวเติบโตมาท่ามกลางความรักและผูกพัน  ภายใต้สังคมที่กว้างใหญ่กว้างใหญ่ไร้พรมแดนมากมายด้วยผู้คนและเทคโนโลยี  พ่อแม่ในยุคนี้จึงค่อนข้างกังวลใจ  ที่จะต้องจัดหากิจกรรมเตรียมความพ้อมให้ลูกและสอดคล้องกับยุคสมัยการปลูกฝังตค่านิยมในการรักการอ่านของลูก  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง    เรามาเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กันดีกว่า

การเตรียมความพร้อม
      
การที่จะส้างลูกให้เป็นคนรักการอ่านได้  พ่อแม่และบุคตคลในครอบครัวจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเขาจะเกิดการเรียนรู้และมีความเคยชินในสภาพแวดล้อมในระยะแรก  พ่อแม่จึงต้องอดทนใจเย็นเพราะเขาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง  ด้วยการอยากคอบครองสิ่งที่เราอ่านอยู่เอามาพลิกดูบ้างด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของวัยเด็ก  จึงควรเตรียมหนังสือหรือกระดาษสีสวยๆ ไม่เปื้อนเปอะหมึกพิมพ์ให้เขาจับต้องโดยอิสระเสรี  และหากฉีกขาดไปก็ไม่เกิดความเสียหาย  ควรเลือกหาหนังสือที่มีรูปสีสดใส  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์  สิ่งของ  ครอบครัว  และคอยชี้ชวนให้เกิดความเพลิดเพลิน  ท่านจะพบว่าเด็กจะมีพัฒนาการและทักษะการสื่อสารสื่อความหมายทางกาย  การฟังและการพูดไปได้เร็วมาก  การเล่าเรื่องจากภาพ  การอ่านนิทานให้ลูกฟัง  ล้วนเป็นสีสันให้เราแต่งแต้มเข้าไปในโลกทัศน์ใบน้อยๆ  แต่สิ่งที่ไม่ควรลืมเลือน  คือความตั้งใจ  กระตือรือร้น  และการเสียสละเวลาของพ่อแม่นั่นเอง

สู่พัฒนาการอ่าน
       
พัฒนาการอ่านของเด็กนั้น  จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามวัย  เช่นเดียวกับพฤติกรรมของเขาเด็กวัยอนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  จะมีความสนใจในการอ่านแตกต่างกันไป  ในช่วงวัยต้นจะชื่นชอบหนังสือรูปภาพ  เรื่องราวใกล้ตัว  มีโลกแห่งความฝัน  และจินตนาการ  เมื่อเริ่มหัดอ่านหัดเขียนจะสนใจนิทานสั้นๆ อ่านหนังสือการ์ตูน  แม้จะอ่านได้ไม่แตกฉาน  แต่ก็สามารถเข้าใจเรื่องราวจากภาพ  มีความจดจำเป็นเลิศ  เล่าเรื่องหรือสรุปเนื้อหาได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

รู้จักตลาดหนังสือ
      
ตลาดหนังสือมีทั่วๆ ไป  พ่อแม่อาจอนุญาตให้เด็กไปซื้อหนังสือการ์ตูนจากร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านได้หากมีความปลอดภัยเพียงพอ  ในวันหยุดสุดสัปดาห์  อาจชวนลูกๆ ไปร้านเช่าหนังสือย่านธุรกิจก็มีร้านหนังสือมากมายเมื่อถึงวันเกิดหรือเทศกาลวันสำคัญพ่อแม่ควรซื้อหนังสือเป็นสื่อรักแทนใจบางคนคนอาจใช้บริการห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถานศึกษาต่างๆ ชักชวนไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  กิจกรรมเหล่านี้ทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคย  ได้สัมผัสความหลากหลายของสื่อสิ่งพิมพ์  ได้ พบเห็นบรรยากาศของนักอ่าน  และซึมซับความรู้สึกที่ว่าหนังสือคือ "เพื่อนที่มีคุณค่า"

ในสังคมแห่งการเรียนรู้
          ปัจจุบัน  คุณค่าทางปัญญามีได้จำกัดอยู่เพียงหนังสือและรูปภาพ  การท่องโลกการอ่านของเด็กๆ  จึงถูกกระทบกะเทือนด้วยสื่อแห่งเทคโนโลยีอื่นๆ ในบางครั้ง  เด็กจะละทิ้งการอ่านไปชั่วขณะแล้วสนใจไปที่การเล่นเกมส์กด  เกมทางโทรทัศน์  เกมคอมพิวเตอร์  เกมออนไลน์บนอินเตอ์เน็ตหือหลงใหลสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพราะสิ่งที่ได้สัมผัสมีความเคลื่อนไหว  มีเสียง  ให้ความตื่นเต้นเร้าใจ  ให้ความบันเทิงได้ชัดเจนมากกว่า  เราคงปฏิเสธเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้  เพราะเด็กจะต้องเรียนรู้อยู่ในกระแสแห่งวิทยาการสมัยใหม่  แต่สามารถทำได้ที่จะให้เด็กมีความสนใจอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม  ใคร่รู้แต่ไม่ควรหมกหมุ่น  สอดคล้องไปกับการศึกษาในโรงเรียนที่ยังต้องมีห้องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ฝึกหัด  บรรยากาศการเรียนการสอนบังคับทางอ้อม    ให้เด็กอ่านตำราเรียนอย่างสม่ำเสมอ  การที่ครูมอบหมายให้ค้นคว้าทำรายงาน  ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมวิชาการต่างๆ  ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้งสิ้นทุกวันนี้เด็กๆรู้จักเปิดเข้าไปดูโฮมเพจของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ  บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  สนใจติดตามข่าวสารและสืบค้นข้อมูลผ่านเว้บไซด์ที่มีอยู่มากมาย  อย่างไรก็ตามอย่าฝากความหวังที่ให้เทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูมิฉะนั้นแล้วเราจะสูญเสียนักอ่านตัวน้อยๆ  และล้มเหลวสิ้นเชิงกับการเมต้นที่ผ่านมา

ข้อคิดแด่นักอ่านตัวน้อย
           พ่อแม่และบุคคลในคอบครัวต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการเตรียมความพร้อมในการอ่านให้ลูกมิได้จำกัดอยู่แค่กาเลือกหนังสือ  การสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจเท่านั้น  เราจะต้องเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีด้วยเราควรแนะนำให้นักอ่านตัวน้อยฝึกฝนการอ่านอย่างมีสมาธิ  ไม่อ่านหนังสือขณะดูโทรทัศน์  ในระหว่างการรับประทานอาหาร  หรือสถานที่ที่มีแสงไฟมากหรีอน้อยเกินไป  เมื่อเป็นนักอ่านแล้ว  ต้องรู้จักถนอมกนังสือ  เปิดใช้หนังสืออย่างถูกวิธี  อ่านแล้วจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  หนังสือฉีกจขาดชำรุดก็ควรซ่อมแซม  เอาใจใส่หนังสือทั้งที่เป็นสมบัติส่วนตัวหรือหยิบยืมมา
            สังคมมิได้คาดหวังว่าการอ่านหนังสือจะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งเลอเลิศ  เพีงแต่นิสัยรักการอ่านจะมีส่วนทำให้เกิดพฤติกรรมเพิ่มพูนความรู้อื่นๆ  ตามมา  ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน  เป็นเป็นพฤติกรมการผสมผสานที่จะหล่อหลอมให้เกิดความใฝ่รู้และสร้างบุคลิกภาพที่ดีงามหากคุณอยากมีนักอ่านตัวน้อยในครอบคัว  ต้องเมต้นที่ตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนสุขานารี

คำสำคัญ (Tags)#นครราชสีมา#สพท.#เขต1#โรงเรียนสุขานารี#edkm#erkm

หมายเลขบันทึก: 76366, เขียน: 05 Feb 2007 @ 11:55 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 22, อ่าน: คลิก


ความเห็น (22)

tadsanee
IP: xxx.121.171.100
เขียนเมื่อ 

ไชโย ๆๆๆๆๆๆๆๆ

     ได้อ่านแล้วค่ะ     เนื่องจากโคราชเป็นเขตแรกที่ประเดิมแพลนเน็ต erkm จึงยังมีคนเข้ามาอ่านน้อย    เมื่อนักวิจัยในโครงการ ได้ไปเยี่ยมครบ 95 องค์กร  ก็จะมีคนเข้ามาอ่านมากขึ้นค่ะ

     อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องตอนแรกๆที่นำ km เข้ามา แล้วคณะอาจารย์ให้การตอบรับอย่างไร  เต็มใจ หรือ ต่อต้าน   ถ้าต่อต้านแล้วผู้บริหารแก้ปัญหาอย่างไร

    อีกแนวหนึ่งที่จะเล่าได้คือ ตามที่เราคาดหมายไว้ เราคิดว่าทางโรงเรียนอาจจะทำเพียง 2 โครงการเล็กๆแล้วค่อยขยาย   แต่ดูเหมือนว่าทางสุขานารีทำหลายเรื่องเลย ลองเล่าให้เพื่อนร่วมโครงการฟังบ้างสิคะ

 

IP: xxx.128.120.98
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่ให้ป.5เลือกเป็นประธานโรงเรียนบ้าง

IP: xxx.128.120.98
เขียนเมื่อ 

ข้อ2จากผู้ปกครองนักเรียนป.5

แป้ง
IP: xxx.53.46.113
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้อยู่ป6/3ห้องครูแจ๋ว

อยุ่โรงเรียนสุขานารี

พิม
IP: xxx.142.101.249
เขียนเมื่อ 

ดีดีแป้งเค้าเองที่แกชอบมาตากผ้าหน้าห้องเค้าอะคะอิอิ

ปัฐวีกาญจน์
IP: xxx.26.79.249
เขียนเมื่อ 

อยู่6/8ครูดีมาก 082-1423241กานต์

ศราวุฒิ
IP: xxx.180.28.63
เขียนเมื่อ 

ดีๆ ผมอยู่6/3 แม่แจ๋วใจดี๋ใจดี

พลอย 6/11
IP: xxx.26.81.166
เขียนเมื่อ 

อยู่ห้องแม่ติ่ง...

รักเพิ้ลๆๆทุกคน

^^!!

คนมันสวย ช่วยไม่ได้
IP: xxx.26.94.64
เขียนเมื่อ 

เค้าก็อยู่6/3 อ่ะ รักราชาวดีมากมาย คือไม่อยากออกเลยอ่ะ

ธีวินท์
IP: xxx.142.175.50
เขียนเมื่อ 

อยุ่ห้องแม่แจ๋ว6/3 แม่แจ๋วใจดีมากๆ

IP: xxx.164.234.10
เขียนเมื่อ 

เมื่อก่อนอยู่ห้องแม่ต้อย3/5แต่ตอนนี้แม่ต้อยลาออกจากครูประจำชั้นเลยได้คุณครูเรณูแทนฮือๆเสียใจจัง

ไม่บอก
IP: xxx.26.89.195
เขียนเมื่อ 

ใครขโมยเงินแม่วีร์ขอให้ตกนรกถ้าไม่อยากตกไปบอกแม่ก้อยเดี๋ยวแม่ก้อยชดใช้ให้ตอนนี้เป็นรอบที่4แล้วแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงจาก 5/7....

ฝ้าย
IP: xxx.26.89.195
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสุขาก็ดีอยู่แต่ว่าห้องนำสกปกและมีหมาที่ดุทำไมไม่ให้เทศบาลมากำจัดมันออกไปสักทีแล้วเมื่อไรจะทำเหล็กกั้นหน้าต่าง

อั้ม
IP: xxx.206.120.44
เขียนเมื่อ 

ผมรักมิ้นต์ป.4/6

ศิษย์สุขานารี
IP: xxx.48.65.97
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ก้จบแร้ว

แม่กาญจนา แสงรัศมีเพ็ญ

แม่เปนคนที่จัยดีมากคะ 6/8 แม่คอยดูแลเอาจัยใส่พวกเราเสมอคะ

ถ้าน้องๆคนไหนที่ได้อยู่ห้องแม่น้อยน้องคนนั้นจะรุ้ว่าแม้น้อยเปนยังไง

IP: xxx.48.65.97
เขียนเมื่อ 

*แม่

wint
IP: xxx.183.215.109
เขียนเมื่อ 

เคยเป็นศิษย์แม่น้อยกาญจนาเหมือนกันค่ะ

คิดเถิงแม่น้อยมากจบมาตั้งแต่ปี45

ใครมีเบอร์แม่น้อยขอหน่อยนะค่ะ

จอย5/6
IP: xxx.53.106.44
เขียนเมื่อ 

รักคุณครูเปรมยุดา เหล็กกลางมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะมิ้งอย่าลืมอ่านนะ

อารยา5/6
IP: xxx.49.240.74
เขียนเมื่อ 

จอยเขาอ่านแล้วเขาก็รักครูเปรมมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆและครูทุกคน

ประกาศวันจันทร์อย่าลืมดูละครเรื่องประวัติท้าวสุรนารีสายชั้นป.5มี/6/7สนุกมากคนแสดงรับบทเป็นย่าโมน่ารักมากอิอิ

ลบลลลลล
IP: xxx.48.101.168
เขียนเมื่อ 

ลลลลล

เท่ง
IP: xxx.87.31.177
เขียนเมื่อ 


ดีได้เพราะครู

รชตภูมิ
IP: xxx.231.103.75
เขียนเมื่อ 

ได้รู้เพราะครูให้ ได้ดีเพราะครูสอน ผมเป็นศิษย์ครูต๊ะ6/1บางคนอาจว่าครูว่าใจร้ายแต่ผมเข้าใจครูว่าร้ายเพราะอะไร เพราะครูอยากให้ได้ดีครูจะสอนเสมอว่า ทำงานรับจ้างไม่ต้องดูหมินขอให้เป็นงานสุจริตก็พอ ผมรชตภูมิ ศิษย์6/1รุ่น2555