บัตรในที่นี้เป็นเรื่องของระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลที่เข้าโครงการโดยไม่ต้องชำระเงินสด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นมา และให้ข้าราชการทุกคนที่ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549   ซึ่งก่อนที่จะมีระบบจ่ายตรง  มีโครงการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าราชการรักษาต่อเนื่องกับสิทธิข้าราชการบำนาญที่ได้รับบัตรก่อนหน้าที่ระบบจ่ายตรงจะให้สิทธิข้าราชการทุกคน   

      ปัญหาที่พบขณะนี้คือผู้ที่ได้รับบัตรขึ้นทะเบียนรักษาต่อเนื่องใช้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ใช้สิทธิไม่ได้จำนวนกว่า 400 ราย โดยกรมบัญชีกลางแจ้งขอระงับสิทธิ  เนื่องจากฐานข้อมูลมิได้ทำการปรับปรุงจึงทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์  จึงขอให้ท่านที่ได้รับบัตรในระบบต่อเนื่องแล้วอย่านิ่งนอนใจว่าบัตรที่ได้รับจะใช้ได้อัตโนมัตินะคะเพื่อความไม่ประมาทขอให้ท่านเข้าไปตรวจสอบที่เวบไซต์ของกรมบัญชีกลางที่  www.cgd.go.th   หากสิทธิแจ้งว่าไม่มีสิทธิก็ขอให้แจ้งกับนายทะเบียนต้นสังกัดของท่านเพื่อทำการปรับปรุงฐานข้อมูลนะคะ  ก็คงค่อยปรับค่อยแก้กันไปนะคะเพื่อจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้อง อันเป็น ประโยชน์ในการบริหารข้อมูลในระดับประเทศต่อไปค่ะ