วันนี้ผมได้ฟังการนำเสนอการผนึกกำลังเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานสาธารณสุข เป็นแนวคิดที่แปลกดีครับ เพราะเป็นการจับเอาชมรมที่มีอยู่ดั้งเดิมหลากหลายชมรมมาร่วมกันเป็นเครือข่าย แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายทำให้เกิดเป็นการเรียนรู้แบบบอกต่อ(Snowball) แต่ข้อเสียในการทำการผนึกเครือข่ายคือต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไป ถ้าการทำงานของระบบราชการเป็นเครือข่ายลดขั้นตอนการประสานงานลง การทำงานคงจะราบเรียบและน่าทำงานมากกว่านี้อีกมาก