จากการเดินทางไป University of the Ryukyus เมือง Okinawa ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2550 เพื่อไปศึกษาดูงานด้าน Lifelong Learning นั้น ทีมงานประกอบด้วย ผอ. JJ และรองผอ. (อ.เทอดศักดิ์ อ.ภาวดี และ อ.สุรเชษฐ์) โดยมีผู้ขอติดตามเป็นบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ 2 ท่าน และบุตรสาวท่านรอง ผอ.เทอดศักดิ์

  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ในวันที่ 29 มกราคม 2550 เราได้พบกับผู้อำนวยการ Lifelong Learning Center ของมหาวิทยาลัยริวกิว และทีมงาน ซึ่งท่านได้ ลปรร ให้เราทราบว่า </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p> สาเหตุของการที่มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นทั้งรัฐและเอกชนได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆ สำหรับบุคคลภายนอกนั้น มีดังนี้ค่ะ</p><p>1.     จำนวนประชากรที่เป็นนักเรียน ม.ปลาย ซึ่งจะเข้ามหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง (อันเนื่องมาจากการมีลูกน้อยของชาวญี่ปุ่น) ซึ่งในปี 2550 นี้จำนวนนักเรียน ม.ปลาย กับจำนวนที่มหาวิทยาลัยจะรับเข้าศึกษาต่อ มีจำนวนเท่ากัน ส่วนในปีหน้าจำนวนนักเรียน ม.ปลายจะน้อยกว่าจำนวนรับเข้า ฉะนั้นอาจทำให้บางมหาวิทยาลัยต้องปิดตัวหากไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปิดหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังอยากจะศึกษาเรียนรู้</p><p>2.     มีบัณฑิตส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบทำงานชอบอยู่แต่บ้าน เก็บตัว ไม่สังคมกับผู้คน เมื่อจบมานานๆ ความรู้ความเชี่ยวชาญก็พลอยหมดไป จึงจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนเหล่านี้ให้สามารถทำงานได้</p><p>3.     แนวคิดการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นเปลี่ยนไป…เป็นให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อการทำงาน…แต่ยังอาจมีบางบริษัทใหญ่ที่ยังคงจัดการอบรมพนักงานเอง</p><p>4.     ในปี 2550 ประชากรที่เกิดในช่วง Baby boom (คือช่วงหลังสงครามโลก รัฐบาลเร่งการผลิตพลเมือง จึงมีคนเกิดหลังสงครามโลก 2-3 ปี เป็นจำนวนมากจึงเรียก Baby boom) จะเกษียณ ดังนั้นหากอยากพัฒนาตนเองเพื่อการเปลี่ยนงาน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว ก็จะสามารถทำได้ </p><p>ลักษณะของหลักสูตรมี 2 ประเภท คือ</p><p>1.     แบบทั่วไป สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ อยากศึกษาเรื่องที่สนใจ</p><p>2.     แบบฝึกอาชีพ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาและฝึกความเชี่ยวชาญในงานอาชีพของตนเอง</p><p>และมีแบบพิเศษ คือเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเมืองโอกินาวา พร้อมกับการท่องเที่ยว </p><p>จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ซึ่งรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หลักสูตร ทั่วประเทศ </p><p>ท่านคิดว่าเราน่าจะมีหลักสูตรอะไรบ้าง หรือหลักสูตรที่ท่านอยากเรียนเพิ่มเติมเป็น คอร์สสั้นๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต </p>