การใช้เทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมตรีวิเคราะห์สารเบต้าอะโกนิสส์โดยใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของเพชรเพื่อประยุกต์กับเทคนิคการไหลบางชนิด

จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ - 1
ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ - 2
ดวงใจ นาคะปรีชา -1 และคณะ

1. ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม-วิจัยการไหลเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม-วิจัยการไหลเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วัตถุประสงค์
- การศึกษานี้เสนอแนะวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารเบต้า-อะโกนิสท์ โดยใช้เทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมตรีซึ่งมีขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของเพชรเป็นขั้วไฟฟ้าใช้งาน ประกอบด้วยการหาสภาวะที่เหมาะสมของการให้สัญญาณพัลส์และการวิเคราะห์ปริมาณสารเบต้า-อะโกนิสท์ในตัวอย่าง

วิธีการวิจัย
 - ศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าและระยะเวลาที่เหมาะสมของการตรวจวัด, การทำความสะอาดขั้วไฟฟ้า และการรีแอคติเวทขั้วไฟฟ้า โดยใช้ระบบโฟลอินเจคชั่นร่วมกับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า

ผลการศึกษา
- พบว่าการตรวจวัดแบบพั้ลส์แอมเพอโรเมตริกที่สภาวะเหมาะสม ทำให้ได้สัญญาณที่มีความเที่ยงและความไวในการวิเคราะห์ที่ดี ผลการวิเคราะห์ในตัวอย่างยาให้ค่าร้อยละการกลับคืนเท่ากับ 80-90

ข้อสรุป
- เทคนิคโฟลอินเจคชันร่วมกับการตรวจวัดแบบพั้ลส์แอมเพอโรเมตริกซึ่งใช้ขั้วไฟฟ้าฟิล์มบางของเพชรที่โดปด้วยโบรอนนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณสารเบต้า-อะโกนิสท์ในตัวอย่างยาได้ การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#วิเคราะห์#เคมี#บทคัดย่อ#abstract

หมายเลขบันทึก: 76156, เขียน: 03 Feb 2007 @ 22:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)