ldlcop 

ทุกๆ เดือนคณะกรรมการวิทยุชุมชน (ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพจันทบุรี) ก็ประชุมปรึกษาหารือกัน พร้อมวางแผนเพื่อจัดการให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน ทีมงานเราแข็งแรง นักจัดรายการก็แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ เยาวชน  ตัวแทนศาสนา และชาวต่างประเทศ งานเราหลากหลายนะ

หลังจัดรายการ แล้วนักจัดรายการกลับบ้าน ก็ประเมินผลผู้ฟังทางบ้าน พอถึงวันจัดรายการก็นำสิ่งที่ได้จากบ้านมาดำเนินการต่อไป