ผลการการประชุมของคุณอำนวยและคุณประสานของสำนักวิทยบริการ กระตุ้นให้เราจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติขึ้น และนำเสนอชื่อ พร้อมชาวชุมชน  ทำให้เราได้ชื่อของชุมชนขึ้นมาว่า ชุมชน"สร้างสรรทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศของชุมชน" ทั้งนี้เนื่องจากพวกเรามีหน้าที่ประจำตาม JD-TOR ว่า กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ มีหน้าที่โดยสังเขปในการพัฒนาและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการภายในห้องสมุด ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนแวดล้อมสำนักวิทยบริการของเรามีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีความรู้ยิ่งขึ้นในเรื่องที่ต้องการ จึงเกิดชุมชนนี้มา และอีกไม่นานคงมี blog ของชุมชนนี้เกิดขึ้นมาค่ะ...ดิฉันหวังว่าอย่างงั้น  และการจัดการความรู้ในสำนักวิทบริการของเราจะประสบผลสำเร็จ