ผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ประจำปี 2550

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 

1. ผู้บริหาร

         ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช
         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สคส.
         เบอร์โทร 02-2980664 - 8 ต่อ 187 (คุณสุนทรีย์  เลขานุการ)
         url address
http://thaikm.gotoknow.org

2. เจ้าหน้าที่

         คุณธวัช  หมัดเต๊ะ
         ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงาน
         เบอร์โทร 02-2980664 - 8 ต่อ 221
         โทรสาร 02-2980057
         url address
http://learn-together.gotoknow.org