วันนี้นั่งสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับโปรเจคต่างๆ แต่แล้วเกิดปัญหาในหน้าเว็บดังนี้

 

Forbidden

You don't have permission to access /project/ on this server.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

ดูในลอกไฟล์แล้ว เจอข้อความดังนี้

 [Thu Feb 01 10:16:30 2007] [error] [client IP Address] Symbolic link not allowed: /home/project

ซึ่งวิธีการแก้ไขสามารถทำได้โดย เพิ่ม

FollowSymLinks

เข้าไปในไฟล์ httpd.conf ซึ่งขึ้นอยู่กับไดเรคเทอรีที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น

<Directory "/www/project">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Allow from all
</Directory>

 :-)