ณ ปีการศึกษา 2549 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา

(เต็มเวลาเทียบเท่า)

ค่า FTES ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2549 = 277.28

ดัชนีที่ 5.6 - ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2549 = 611,918.65

                    - ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2549  = ???

                   - ประจำปีการศึกษา 2549 = ???

คลิก !!  ตารางมูลค่าทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา