"ทุกปัญหามีทางออก ไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหา"

ผมเขียนบันทึกนี้เพื่อให้กำลังใจท่านอาจารย์ ดร.อรรณพ (panda) ที่นับถือครับ สาเหตุก็เนื่องมาจากได้อ่านบันทึก ฟ้าลิขิต....ชีวิตข้า ของท่านอาจารย์ จึงได้นำมาร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน ...เนื้อหามีอยู่ว่า

จากข้อมูลที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดมาทั้งหมดนี้ ผมคิดว่า เกิดจากภูมิคุ้มกันการเรียนรู้ระดับปัจเจกบกพร่องอย่างร้ายแรง ...ถือเป็น Case ของการเป็น บุคคลไม่เรียนรู้ แล้วองค์การจะเรียนรู้ได้อย่างไร?

แต่ผมก็ยังเชื่อว่า "ทุกปัญหามีทางออก ไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหา"

ให้กำลังใจท่านอาจารย์ครับ