ศ. ดร. สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ 

         ศ. ดร. สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ อายุ 58 ปี   สังกัดภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ได้ชื่อว่าเป็น "เจ้าพ่อนักวิจัยผึ้ง" ของประเทศไทย   โดยทำงานวิจัยผึ้งในด้าน
          - ความหลากหลายทางชีวภาพ
          - ชีววิทยาการสืบพันธุ์
          - ประชากรพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา

         ขณะนี้เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางกีฏวิทยาของจุฬาฯ   และเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี มมส.

         เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2540  และต่อมาเป็นนักวิจัยอาวุโส สวทช.  และได้รับรางวัลและการยกย่องอีกหลายรางวัล

         ศ. ดร. สิริวัฒน์ จบ วท.บ. (กีฏวิทยา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโท - เอก สาขาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย  เดวิส

วิจารณ์  พานิช
 11 ม.ค.50