ระบบและกลไกการติดตามแผน

บอย สหเวช
คณะสหเวชศาสตร์ได้มีการจัดทำระบบและกลการติดตามประเมินผลภายในคณะ

    การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีประสิทธิภาพ นั้น จำเป็นที่จะต้องมีระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในคณะสหเวชศาสตร์ได้มีการจัดทำระบบและกลการติดตามประเมินผลภายในคณะ ดังนี้ครับ

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มีการแจกแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นรูปเล่มและผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะให้กับทุกคนในคณะ
  • ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน จะต้องทำหน้าที่สรุปผลโครงการหลังเสร็จสิ้นภายใน 30 วันให้กับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการประจำคณะและเกี่ยวข้องกับโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะด้วยวาจาให้ที่ประชุมทราบ
  • ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในโครงการดังกล่าว
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รวบรวมข้อคิดเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะและรายงานเป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการ
  • เมื่อสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการในภาพรวม  เพื่อสรุปและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีในรอบปีที่ผ่านมา

     คณะกรรมการประจำคณะ เป็นกลไกสำคัญในการติดตามและประเมินโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี

บอย

ชุมชนสำน้กงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#แผนดำเนินงาน

หมายเลขบันทึก: 7565, เขียน: 19 Nov 2005 @ 16:36 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 14:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)