ACTION PLAN 49 : ประเมินอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน

โครงการประเมินอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานเป็นโครงการหนึ่งที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 (และเป็นโครงการยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

    โครงการประเมินอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานเป็นโครงการหนึ่งที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 (และเป็นโครงการยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร) ซึ่งสำนักงานเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้มีการขออนุมัติโครงการในวันที่ 3 ตุลาคม 2548 มีการดำเนินการไปแล้วในหลายเรื่องซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ ดัชนีที่ 7.2 อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน ที่มีเกณฑ์การตัดสิน 5 ระดับคือ

  • มีนโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่ง
  • มี (1)+มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
  • มี (2)+มีระบบหรือกลไกในการติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
  • มี (3)+มีการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
  • มี (4)+มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

    การประเมินตนเองของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ในวันนี้    

  • สำหรับเกณฑ์ข้อแรกวันนี้ทางคณะได้มีการจัดประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานของแต่ละตำแหน่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว 
  • มีเจ้าหน้าที่บุคคลเป็นกลไกในการติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน
  • ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน เมื่อยอมรับในการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายแล้วจะลงชื่อในเอกสารการจัดทำคำอธิบายลักษณะงาน ซึ่งมีเอกสารเก็บที่งานบุคคล 1 ชุด และผู้ปฏิบัติงาน 1 ชุด
  • กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าควรมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานก็จะมีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงานใหม่

     วันนี้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่หลายคน อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ (คุณสิริภัสณ์ น้องก้อย) ก็เปลี่ยนไปทำงานวิจัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ได้สอบบรรุรับราชการครูได้ บางคนภาระงานที่มากเกินไปก็มีการปรับลดภาระงานลง อย่างเช่นนักวิชาการศึกษา (คุณลดารัตน์)  เดิมรับผิดชอบงานวิชาการของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด ตอนนี้รับผิดชอบสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เพียงสาขาเดียว อีกสาขาหนึ่งได้เปิดรับนักวิชาการศึกษาคนใหม่มารับผิดชอบ

       ผลการประเมินของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ในรอบที่แล้วกรรมการประเมินแล้วให้ 2 แต่ตั้งเป้าไว้ว่าเป็น 4 สำหรับการดำเนินงานในคณะนี้ประเมินแบบเข้าข้างตนเองน่าจะได้ 5 กรรมการให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรมีการจัดระบบหรือกลไกการประเมินอำนาจหน้าที่ ที่เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานเลขานุการกับคณะสหเวชศาสตร์ ขณะนี้การติดตามโครงการทุกโครงการจะต้องมีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งน่าจะเป็นกลไกสำคัญในการติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายของบุคลากรในคณะสหเวชศาสตร์

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)