ACTION PLAN 49 : พัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน

โครงการนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 9 ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

   โครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืนเป็นโครงการหนึ่งที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ และในคณะจัดเป็นโครงการพื้นฐาน ซึ่งความจริงเป็นมาตรการหนึ่งในยุทธศาสตร์ของคณะในเรื่องของการพัฒนาภูมิทัศน์ของคณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร โครงการนี้ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 48 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

 • คณบดี เป็นที่ปรึกษาโครงการ
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธาน
 • หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค
 • หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
 • นักวิชาการพัสดุ 2 คน
 • เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ 2 คน
 • เลขานุการคณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ

     ตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการ

     ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)

 • สำนักงานเลขานุการ/ภาควิชามีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ตามมาตรฐาน 5 ส.
 • บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

     ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

 • สำนักงานเลขานุการ/ภาควิชาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 5 ส. อยู่ในระดับดี ถึงดีมาก

    โครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 10,000 บาท โครงการนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 9 ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน สำหรับเกณฑ์การตัดสิน (3) มีการพัฒนาสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานตามภารกิจ จึงมีผลให้ทุกหน่วยงานที่ประเมินการประกันคุณภาพต้องมีการทำกิจกรรม 5 ส. สำหรับสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ จะผ่านการประเมินมาตรฐาน 5 ส. หรือไม่คงต้องรอผลจาก 5 ส. ทัวร์ ที่เคยเขียนไว้ใน Blog http://gotoknow.org/archive/2005/11/19/12/04/33/e7544

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)