ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ ศนจ.ฉช. เวลา ๐๙.๐๐ น.
มีวาระที่จะพูดคุยกันดังนี้

๑.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 ๑.๑แนะนำศึกษานิเทศก์จากสำนักบริหาร   งานกศน. ที่เข้าร่วมประชุมด้วย ๒ ท่าน
 ๑.๒ การมอบรางวัลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล ครั้งที่สอง

๒. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
 ให้ตรวจดูจาก เว็ปไซต์ ศนจ.ฉช.

๓. เรื่องสืบเนื่อง
 การประชุมกองศูนย์ส่วนกลางที่ศนจ.ฉช. วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อม

๔. เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
 ๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงานตามเข็มมุ่งประกันคุณภาพ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ , สุพรรณ)
 รายงานความก้าวหน้าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินตนเองปี ๒๕๔๙
             @ การนำเสนอ SAR ของศบอ.บางคล้า

 ๔.๒ เรื่องจากกลุ่มงานต่าง ๆ และศบอ.

     ๔.๒.๑ แจ้งทางลิงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล และทางเอกสารที่แนบแล้ว
     @ การไปประชุมที่ศนภ.อ. เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ (ลิงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล)
     @ การนัดหมายไปตรวจสุขภาพประจำปีของสถาบันมะเร็ง กทม. ๑๙ - ๒๑ ก.พ.๕๐ (เอกสารหมายเลข ๑, กลุ่มงานบริหารทั่วไป, อัจฉรพรรณ)
     @ การเข้าร่วมประชุมกรรมการออมทรัพย์ครูจำกัดเมื่อ ๑๔ ม.ค. ๕๐ (เอกสารหมายเลข ๑, กลุ่มงานบริหารทั่วไป ,อัจฉรพรรณ)

      ๔.๒.๒ การบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๕๐  (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน, ประภาพร)

      ๔.๒.๓ แผนปฏิบัติการไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๒๕๕๐) (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน, ประภาพร)
  
                 ๔.๒.๔ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มงานโครงการพิเศษ , ประภาพร)

     ๔.๒.๔ การนำเสนองานผ่านวีซีดีของศบอ.บางปะกง