นัดหมายล่วงหน้าสาระที่จะมาประชุมกัน วันที่ ๖ กุมภา ๒๕๕๐

ขอให้แต่ละหน่วยงาน บุคคล รับทราบและแจ้งให้หัวหน้า/ผู้บริหารแต่ละหน่วยทราบด้วย มีข้อเสนอแนะจะเพิ่มเติมสาระหรืออยากรู้เรื่องอะไรให้ความเห็นมาเลยนะครับ

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ ศนจ.ฉช. เวลา ๐๙.๐๐ น.
มีวาระที่จะพูดคุยกันดังนี้

๑.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 ๑.๑แนะนำศึกษานิเทศก์จากสำนักบริหาร   งานกศน. ที่เข้าร่วมประชุมด้วย ๒ ท่าน
 ๑.๒ การมอบรางวัลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล ครั้งที่สอง

๒. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
 ให้ตรวจดูจาก เว็ปไซต์ ศนจ.ฉช.

๓. เรื่องสืบเนื่อง
 การประชุมกองศูนย์ส่วนกลางที่ศนจ.ฉช. วันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อม

๔. เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
 ๔.๑ การติดตามผลการดำเนินงานตามเข็มมุ่งประกันคุณภาพ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ , สุพรรณ)
 รายงานความก้าวหน้าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินตนเองปี ๒๕๔๙
             @ การนำเสนอ SAR ของศบอ.บางคล้า

 ๔.๒ เรื่องจากกลุ่มงานต่าง ๆ และศบอ.

     ๔.๒.๑ แจ้งทางลิงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล และทางเอกสารที่แนบแล้ว
     @ การไปประชุมที่ศนภ.อ. เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ (ลิงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล)
     @ การนัดหมายไปตรวจสุขภาพประจำปีของสถาบันมะเร็ง กทม. ๑๙ - ๒๑ ก.พ.๕๐ (เอกสารหมายเลข ๑, กลุ่มงานบริหารทั่วไป, อัจฉรพรรณ)
     @ การเข้าร่วมประชุมกรรมการออมทรัพย์ครูจำกัดเมื่อ ๑๔ ม.ค. ๕๐ (เอกสารหมายเลข ๑, กลุ่มงานบริหารทั่วไป ,อัจฉรพรรณ)

      ๔.๒.๒ การบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๕๐  (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน, ประภาพร)

      ๔.๒.๓ แผนปฏิบัติการไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.๒๕๕๐) (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน, ประภาพร)
  
                 ๔.๒.๔ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มงานโครงการพิเศษ , ประภาพร)

     ๔.๒.๔ การนำเสนองานผ่านวีซีดีของศบอ.บางปะกง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#ประชุมประจำเดือน#กศน.ฉะเชิงเทรา

หมายเลขบันทึก: 75604, เขียน: 31 Jan 2007 @ 23:28 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 09:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 
แวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะ แต่หว้ายังไม่นอนหรอก ต้องตรวจข้อสอบต่ออีกค่ะ
รับทราบค่ะ
เขียนเมื่อ 
รับทราบค่ะ
ห้องสมุดประชาชนจ.ฉะเชิงเทรา
IP: xxx.188.17.203
เขียนเมื่อ 

รับทราบค่ะ

ปวช. ทีม
IP: xxx.147.78.238
เขียนเมื่อ 
รับทราบคะ 
นายเสน่ห์ อุ่นนาวงษ์ ศบอ.พนมสารคาม
IP: xxx.113.81.68
เขียนเมื่อ 

รับทราบครับ

ชูวิทย์ ศบอ.บางปะกง
IP: xxx.123.1.122
เขียนเมื่อ 
     อยากให้บุคคลากรทางการศึกษาทุกท่านมีโอกาสในการตรวจสุขภาพประจำปีบ้างครับ  อายุก็มาก มากกันแล้ว  ช่วยหน่อยครับ
ทัศนีย์ มีสมบัติ
IP: xxx.147.73.38
เขียนเมื่อ 
    เวลาเป็นสิ่งสำคัญนะคะ  รักษาเวลาจะช่วยให้เราได้รับข่าวสารอย่างเติมที่
คนบ้านโพธิ์
IP: xxx.113.81.74
เขียนเมื่อ 
วันที่ 6 ก.พ.เวลา 09.00 น.พบกันตามที่นัดหมายรับทราบ
thatakiab
IP: xxx.113.81.68
เขียนเมื่อ 

รับทราบครับ

นลินทิพย์ สังข์เจริญ
IP: xxx.147.73.38
เขียนเมื่อ 

 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้ออกไปนิเทศกับ ดร.ปาน  กิมปีและคุณจตุพร  สุทธิวิวัฒน์ ศึกษานิเทศน์จากสำนักฯและอาจารย์สุพรรณและทีมงานศบอ.บางคล้า,ราชสาส์น ,บางน้ำเปรี้ยว,แปลงยาวนั้น   ข้าพเจ้ารู้ว่า

ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา

  • ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะต่างๆครบตามความคาดหวังของหลักสูตร
  • ประชาชน จะเกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลายและเข้าร่วมกิจกรรมของกศน.ว่าสถานศึกษามีคุณภาพการศึกษามีมาตรฐานกลางเดียวกัน
  • หน่วยงานต่างๆสามารถผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานด้วยความมั่นใจ
  • สังคม มั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  • สถานศึกษา มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่กำหนด มีระบบบริหารคุณภาพ  ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน  ทำงานเป็นทีมและมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง