รายงานความก้าวหน้า ดัชนีที่ 4.1 ,7.2,7.3 และ 10.3 ค่ะ

รายงานความก้าวหน้าดัชนีที่รับผิดชอบเพื่อรับมือ QA ...!

            ......เมื่อวันที่  29 มกราคม 2550  ...... สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์  ได้กำหนดวันรายงานความการหน้าดัชนีที่ตนรับผิดชอบ ว่าได้เตรียมการไปถึงไหนแล้วบ้าง   ก่อนที่จะมีการประเมิน QA ในปีนี้ค่ะ   ซึ่งในวันนี้ ดิฉันก็ได้ออกไปรายงานถึงความเป็นไปในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จะใช้อ้างอิงในครั้งนี้ด้วย  ดัชนีที่รับผิดชอบ คือ ดัชนีที่  4   และดัชนีที่คุณนิตยารับผิดชอบก็มี ดัชนีที่ 7.2,7.3 และ 10.3 ค่ะ  ซึ่งได้จัดเตรียมไว้เกือบจะสมบูรณ์แล้วเหลือแค่ลิงค์ขึ้น blog ซึ่งก็จะดำเนินการต่อไปค่ะ

ดัชนีที่ 4.1  นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน  (งานวิจัย)

  ปฏิบัติการที่ดี                 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน และระบบการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  การพัฒนาการเรียนการสอน และการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ     เกณฑ์การตัด                 1.  มีนโยบายการวิจัย ที่เป็นลายลักษณ์อักษร            2.  มี (1) + มีแผนงานวิจัย และมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน                   3.  มี (2) + มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผน                 4.  มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำสรุปและรายงาน           5.  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา   ผลการดำเนินงาน                 1.  งานวิจัยมีนโยบายการวิจัยที่เป็นลายลักษณ์อักษร  ได้เขียนไว้ใน

                   คู่มือวิจัยสถาบัน ปี 50

          2.  งานวิจัยมีแผนงานวิจัย และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานวิจัยดังกล่าว                    ซึ่งดูได้จาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25 50 และแผนยุทธศาสตร์ 50”                 3.  งานวิจัยได้มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผนของสำนักงานฯ  โดยดูได้จาก                      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประจำปี 2549 โครงการ                 4.  งานวิจัยมีการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปี พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานสรุปเป็น                    รูปเล่ม ดูได้จาก รายงานสรุปโครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เรื่อง การทำวิจัย สถาบัน ” (ครั้งที่ 2/2549)   5.       มีการนำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนา ในปี 2550 โดยได้จัดทำประกาศการให้ทุนสนับสนุนวิจัยสถาบัน และทุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน      Tows  Analysis                   -  ภาวะคุกคาม -  โอกาส                (ยังไม่ได้ดำเนินการ) -  จุดอ่อน -   จุดแข็ง    
ดัชนีที่ 7.2  อำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน   ปฏิบัติการที่ดี             สำนักงานเลขานุการ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน  เกณฑ์การตัดสิน (1)  มีนโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละ       ตำแหน่ง (2)    มี (1) + มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร (3)    มี (2) + มีระบบหรือกลไกในการติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (4)    มี (3) + มีการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (5)    มี (4) + มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา   ผลการดำเนินงาน 1.  นโยบายการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละ      ตำแหน่ง งานบุคคลได้เขียนไว้ ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดทำเอกสารอธิบายลักษณะงาน (Job Description) 2.  งานบุคคลมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน (Job Description) ของแต่ละ      ตำแหน่งอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ดูได้จาก เล่ม (Job Description)3.  งานบุคคลมีระบบหรือกลไกในการติดตามการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน       เจ้าหน้าที่บุคคลทำหน้าที่ในการติดตาม และมีแบบ JD3 ในการปรับ Job”4.  งานบุคคลยังไม่มีการประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน       ซึ่งต้องรอปรึกษาผู้บริหารของคณะต่อไป5.  ไม่มี   Tows  Analysis     -  ภาวะคุกคาม-  โอกาส              (ยังไม่ได้ดำเนินการ)-  จุดอ่อน-   จุดแข็ง     ดัชนีที่ 7.3 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล   ปฏิบัติการที่ดี             สำนักงานเลขานุการ มีระบบการสรรหา พัฒนา และดำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีการประเมินบุคลากร และพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย  เกณฑ์การตัดสิน (1)  มีนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (2)    มี (1) + มีระบบการได้มาซึ่งบุคลากรด้านต่างๆ (3)    มี (2) + มีระบบหรือกลไก เพื่อรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (4)    มี (3) + มีระบบการประเมินบุคลากร (5)    มี (4) มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย  ผลการดำเนินงาน 1.  งานบุคคล มีนโยบายและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร               ดูได้จาก ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2.   งานบุคคลมีระบบการได้มาซึ่งบุคลากรด้านต่างๆ โดยดำเนินการตามขั้นตอนประกาศ   ของมหาวิทยาลัยทุกขั้นตอน ดูได้จากเอกสารการรับสมัครเจ้าหน้าที่และอาจารย์ 3.  งานบุคคลมีระบบหรือกลไก เพื่อรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดูได้จาก ประกาศ     การให้บุคลากรไปอบรมสัมมนา และประชุมโดยกำหนดให้บุคลากรสามารถเข้าร่วม     อบรม สัมมนา และประชุมได้ ปีละ 3 ครั้ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน    ไม่เกินคนละ 15,000 บาท  และประกาศสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนของ     บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ 4.  งานบุคคลมีระบบการประเมินบุคลากร  ดูได้จาก ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง      ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการ     ประเมิน 360 องศา5.  งานบุคคลมีการนำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและเปิดเผย  ซึ่งได้รับการพิจารณาความดีความชอบจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้  จากคณะร่วมพิจารณาและส่งผลการประเมินดังกล่าว รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินให้เจ้าตัวรับทราบเป็นรายลักษณ์อักษร Tows  Analysis     -  ภาวะคุกคาม-  โอกาส                  (ยังไม่ได้ดำเนินการ)-  จุดอ่อน-   จุดแข็ง ดัชนีที่ 10.3   งานนโยบายและแผน   ปฏิบัติการที่ดี                 มีการจัดทำแผนดำเนินงานตามรอบปีงบประมาณ มีระบบเทคโนลีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายภายใต้ลำดับขั้นความปลอดภัยของข้อมูล แสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริการ ติดตามและประเมินแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นไปตามแผนกลุยุทธ์ของคณะฯ เป็นระยะๆ           เกณฑ์การตัดสิน (1)  มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร(2)   มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน (3)  มี (2) + มีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ(4)   มี (3) + มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและจัดทำสรุปรายงาน (5)  มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา  ผลการดำเนินงาน 1.  งานนโยบายและแผนมีแผนการปฏิบัติงานทุกงานในงานนโยบายและแผน2.   ในแผนปฏิบัติงานจะกำหนดช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน3.  มีการจัดระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ลงใน MIS (ระบบข้อมูลสารสนเทศของคณะสหเวชศาสตร์)                 งานบุคคล             -  สรุปวันลาของบุคลากรแต่ละคน                                                -  สรุปการไปอบรม สัมมนา ประชุม ของบุคลากรแต่ละคน                งานวิจัย                 -  โครงการวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2546 2550                งานคอมพิวเตอร์  -  เป็นผู้ดูแลบบต่างๆ 4.  งานนโยบายและแผนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยได้แจกแบบ      ประเมินงานนโยบายและแผนให้บุคลากรทุกท่าน  และได้แบบประเมินกลับมาแล้วเกิน       50 %แต่ยังไม่ได้ดำเนินการประมวลผล5.  ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอข้อมูลการประมวลผล  Tows  Analysis     -  ภาวะคุกคาม-  โอกาส               (ยังไม่ได้ดำเนินการ)-  จุดอ่อน-   จุดแข็ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะสหเวชศาสตร์#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 75601, เขียน: 31 Jan 2007 @ 22:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมทักทายครับ

กัมปนาท จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (งาน QA)

เขียนเมื่อ 

ขอต้อนรับสู่ AHS planet ค่ะคุณก้อย

          ประการแรกนะคะ  อยากจะให้คุณก้อยปรึกษากับคุณบอยให้ช่วยเหลือทางเทคนิคในการบันทึก Blog อีกสักหน่อย เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายกว่านี้  เช่น

  • การใช้ font
  • การย่อหน้า
  • การใช้ตาราง
  • การใช้สี

          ขืนเขียนติดกันเป็นพรืดอย่างนี้ ตอนกรรมการตรวจคงตาลายแน่ๆ หรือไม่ท่านก็อาจเกิดอาการหงุดหงิดได้ง่าย เผลอๆ อาจไม่ติดใจ SAR on Blog นะคะ

ดาวรุ่ง จันทร์เปรม
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • รายงานความคืบหน้าได้เยี่ยมมากค่ะ
  • แต่ต้องมีเทคนิคนิดนึง
  • สู้ สู้ สู้ตายค่ะ
เขียนเมื่อ 

ตามมาทักทายครับ