มุมมองหนึ่งที่ได้จากการเข้าไปทำงานกลุ่มในชุมชน พบว่าในชุมชนมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้กรรมการชุมชน หรือกลุ่มคนในชุมชนแบ่งเป็นพรรคพวกตนเองตามสังกัดการเมืองแต่ละท้องถิ่น บางทีก็ไม่ถูกกัน เวลาประสานงานถ้าประสานงานกลุ่มเดียว กลุ่มอื่นที่ไม่ถูกกันก็จะไม่รับทราบข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นผู้ที่ทำงานในชุมชนควรเข้าใจในบริบทที่เป็นอยู่ของชุมชน และดำเนินการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว

                              อัจฉรา บูรณรัช