ในการทำงานกลุ่มร่วมกัน กับเพื่อนๆ และชาวบ้าน ข้อคิดที่ได้อย่างหนึ่งก็คือ  แต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน มีความถนัดที่แตกต่างกัน ควรจะใช้ความสามารถที่แต่ละคน ถนัดมาเป็นประโยชน์ในการทำงานกลุ่ม ดีกว่าแบ่งงานกันทำอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ของงานที่ได้ว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่   

                                           อัจฉรา  บูรณรัช