สิ่งดีดี ที่ได้รับจากการทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆ ก็คือความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในบางครั้งด้วยความจำเป็นทางบ้านอาจทำให้ไม่สามารถทำงานชิ้นนี้ได้เต็มที่ เพื่อนก็เข้าใจและช่วยทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ในขณะนั้น  ขอบคุณนะคะ สำหรับเพื่อนร่วมงานที่ดีดีเช่นนี้

                                         อัจฉรา บูรณรัช