ศ. นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ  

         ศ. นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ อายุ 73 ปี ก่อนเกษียณอายุราชการท่านเป็นศาสตราจารย์ระดับ 11 และหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเคยเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

         อ. หมอประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่สอนเก่ง วิจัยเก่ง และบริหารเก่ง เขียนหนังสือเก่ง เป็นบรรณาธิการเก่ง และยังสังคมเก่ง ได้รับรางวัลทุกด้าน รวมทั้งได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา และเมื่อปี 2549 ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล - บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย จากผลงานการศึกษาวิจัยด้านโรคติดเชื้อไวรัสที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ

         คุณูปการสำคัญของ อ. หมอประเสริฐ ในปัจจุบันคือ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ที่ช่วยเป็นแกนกลางรวมพลังของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งไข้หวัดนก) มาทำงานวิชาการร่วมกัน เชื่อมฝ่ายปฏิบัติการกับฝ่ายวิชาการเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ เป็นกลไกเสริมความเข้มแข็งในส่วนที่กลไกราชการมีช่องโหว่

         ศ. นพ. ประเวศ วะสี กล่าวชม ศ. นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ ในคุณูปการข้อนี้หลายครั้ง

วิจารณ์ พานิช

6 ม.ค.50