เคมีอาหารเป็นการศึกษาโครงสร้างของสารอาหาร รูปร่าง ตลอดจนปฎิริยาที่เกิดขึ้นของอาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกาย ตลอดจนการย่อยสลายโดยจุลชีพ รวมทั้งการแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร เพื่อเป็นการเก็บรักษาอาหารให้มีอายุยืนนาน