GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปราณี ประไพวัชรพันธ์

สุขแท้

สุขแท้

                การดำเนินชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้มีเพียงด้านหนึ่งด้านใดเท่านั้น หากมีหลายด้านที่ประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตของคน ๆ หนึ่ง และสังคม ๆ หนึ่ง ที่สำคัญมีอยู่ 5 ด้านด้วยกัน คือ ทางกาย ทางใจ ทางสังคม ทางปัญญา และทางจิตวิญญาณ(จิตสำนึก) ทั้ง 5 ด้านนี้รวมกันเป็นองค์รวมเดียวที่แยกออกจากกันไม่ได้ ถ้าทั้ง 5 ด้านนี้อยู่ในภาวะที่เป็นสุขก็คือมีสุข ภาวะองค์รวมที่ดี ได้แก่

                ทางกาย  การมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง มีปัจจัย 4 ที่พอเพียง (ไม่เป็นหนี้หรือมีหนี้น้อย)                ทางใจ  การมีอารมณ์ที่ดี มีสติมั่นคง ไม่เครียด ไม่โกรธ ไม่หลง                ทางสังคม  การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง มีความสามัคคีร่วมมือเอื้ออาทรช่วยเหลือกันและมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี                ทางปัญญา  การมีความรู้เท่าทัน รู้จักใช้สติปัญญาใคร่ครวญปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญด้วยเหตุด้วยผลไม่หลงเชื่อในคำโฆษณาที่สร้างภาพ หรือหลงใหลตามกระแสนิยมที่ผิด ๆ

                ทางจิตวิญญาณ  คือการทำความดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นธรรมมีจิตใจที่ต้องการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่โลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

ปราณี ประไพวัชรพันธ์ สม4

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สม.4
หมายเลขบันทึก: 75433
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)