การเขียนเป็นศาสตร์หนึ่งที่ใช้สื่อสารและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นความสามารถที่ครอบคลุมการฟัง การอ่าน และการพูดได้
    เมื่อได้สอนทักษะทั้ง ๔ แล้วก็ให้นักเรียนฝึกการเขียน การเรียงความ ความเด่นของศิษย์ก็ปรากฏไม่เฉพาะครูผู้สอนแต่เพื่อน ๆ ก็ยอมรับและที่สำคัญคือเมื่อวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครพิษณุโลกจัดประกวดการเขียนเรียงความ ลูกศิษย์คนนี้ก็ได้รับรางวัลที่ ๑ พร้อมโล่รางวัล ดูจากภาพจะเห็นบรรยากาศวันเปิดงานได้ค่ะ

 

 รับรางวัล
รับรางวัลจากนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

 เรียงความ
ผลงานเรียงความของ เด็กหญิงคีตนา บางเชย

  ถ่ายกับซิสเตอรื
ณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
นำผลความสำเร็จแสดงแด่ ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เชาวน์ดี

ถ่ายกับครู

คุณครูดวงเดือน ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดี

 ถ่ายกับคุณแม่
ถ่ายภาพกับคุณแม่คนดีที่๑