เครือข่ายการจัดการความรู้ได้เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเรียนรู้ของสังคม จากกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา