Contact

จัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  เครือข่ายการจัดการความรู้ได้เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเรียนรู้ของสังคม  
เครือข่ายการจัดการความรู้ได้เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเรียนรู้ของสังคม จากกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 7538, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)