Opportunity for Creativity

ความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง คือความคิดสร้างสรรค์ที่ทำโดยทีมนำระดับสูง

          ในการจัดประชุมความคิดนอกกรอบสำหรับผู้บริหาร มีคำถามหลังกิจกรรมเรียนรู้เรื่องการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ว่า จะมีโอกาสใช้ในที่ใด เนื่องจากโรงพยาบาลมีแผนยุทธศาสตร์อยู่แล้ว

          เพื่อให้เห็นทางออกที่โดนใจผู้ถาม และไม่เป็นการปฏิเสธสิ่งที่มีการปฏิบัติอยู่แล้ว จึงได้ใช้ key word “แผนยุทธศาสตร์” มาเป็นคำตอบแรกที่จะชี้ให้เห็นโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้

          1. เมื่อเราปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ไปแล้วระยะหนึ่ง จะต้องมีการติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุเป้าหมาย เราจะพบว่าแผนงานส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ  เมื่อนำประเด็นเหล่านั้นมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อปรับแผนให้เหมาะสม ก็เป็นโอกาสที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยคิดหาวิธีทำงาน

          2. ถ้าเราไม่อยากรอให้เกิดความล้มเหลวก่อน เราอาจจะคาดการณ์ตั้งแต่ในขั้นตอนของการทำแผนหรือเมื่อทำแผนเสร็จสิ้นใหม่ๆ ว่ามีแผนงานหรือเป้าหมายอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่บรรลุความสำเร็จ  แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในตอนนั้น

          3. ในการปฏิบัติงานประจำวัน การทบทวนปัญหาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น  เราต้องการออกแบบระบบงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ  นี่ก็เป็นโอกาสที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์

          4. เมื่อโรงพยาบาลพร้อมที่จะใช้มาตรฐาน HA หรือมาตรฐานใดๆ เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร  เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั้น เราได้ทำแล้วหรือไม่ ทำได้ดีหรือยัง  ถ้ายังไม่ได้ทำ หรือยังทำได้ไม่ดี ก็เป็นโอกาสที่เราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์

          ความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง คือความคิดสร้างสรรค์ที่ทำโดยทีมนำระดับสูง  เพราะจะมองปัญหาใหญ่ มองเป้าหมายระยะยาว มองครอบคลุมหลายองค์ประกอบอย่างเชื่อมโยงกัน  อย่างไรก็ตาม ผู้นำมีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์ขึ้นทั่วทั้งองค์กร ในทุกระดับ  ต่อเมื่อผู้นำเข้ามาสนับสนุนการทดลองความคิดที่แปลกใหม่เท่านั้น  จึงจะสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างกว้างขวาง

 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hospital Accreditationความเห็น (0)