จากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบทางภาคใต้เลยเถิดมาถึงทั่วทุกภาคของประเทศไทยตามข่าวเราๆท่านๆได้รับฟังมาหลายกระแส อย่างไรก็แล้วแต่สำหรับเหตุการณ์การเผาสถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียน วัด สถานีอนามัยและอื่นๆเท่าที่จะทำได้ เพื่อสร้างสถานการณ์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อข้าราชการทุกแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนทุกแห่งต้องมีการจัดเวรยามในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลป้องกันเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้

       สำหรับท้องที่ที่ตัวดิฉันอยู่ทางโรงเรียนก็มีการจัดเวรยาม และจัดตั้งข้าราชการในท้องที่เป็นผู้ตรวจเวรยาม ซึ่งตัวดิฉันเองก็ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ตรวจเวรยามโรงเรียนในท้องที่ด้วย และรายงานทุกวันจันทร์ให้ทางนายอำเภอทราบ

                ในการวรยามสถานที่ราชการไม่ว่าที่โรงเรียน สถานีอนามัยก็มีการเวรยามเหมือนกันแต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่และนอนเวรเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น ส่วนการเวรยามจะเน้นที่โรงเรียนมีการจัดเวรยามประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.สมาชิก อปพร. ตำรวจบ้าน ราษฎร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครูอาจารย์ วันละ 5-8 คนซึ่งจะมีการอยู่เวรเวลา 18.00น.-07.00น.

              ส่วนกลางวันครูอาจารย์ผู้หญิงจะเป็นผู้อยู่เวรต่อ ข้าราชการดังกล่าวนอกจากจะมีภาระกิจจากงานแล้วยังต้องมีงานที่ต้องแบกรับหนักไปอีก แต่ทุกท่านก็ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ดิฉันมาตรวจเวรตามที่ได้รับคำสั่ง เห็นความตั้งใจและเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติงานก็ให้รู้สึกว่าถ้าเราใส่ใจกันแต่แรกและมีความเข้มแข็ง รักใคร่สามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็คงไม่เกิดเหตุการณืร้ายๆขึ้นอย่างที่เป็นข่าวเหมือนทุกวันนี้