SAR-ON-BLOG : ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

  ติดต่อ

ดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ปฏิบัติการที่ดี

สำนักงานเลขานุการมีการจัดวางระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการดำเนินงาน การวางแผนและการตัดสินใจ

เกณฑ์การตัดสิน


(1)   มีนโยบายการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(2)   มี (1) + มีแผนในการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบาย
(3)   มี (2) + มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบและมีการดำเนินงานตามแผน
(4) มี (3) + มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบข้อมูลและสารสนเทศ และจัดทำสรุปหรือรายงาน
(5)   มี (4) + มีการเผยแพร่และนำผลประเมินมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :   นายธราดล  เทียนหอม    เบอร์โทรภายใน : 6530                   
ผู้เก็บรวมรวบข้อมูล :   นายชรินทร์  ร่วมชาติ    เบอร์โทรภายใน : 6228
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 4       ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5          เป้าหมายปีต่อไป : 5


ผลการดำเนินงาน (หมายเลขหลักฐานอ้างอิง) :


1. สำนักงานเลขานุการใช้ประกาศคณะ เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   {7.4.1}
2. มีโครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี {7.4.2}
3.  มีคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการตามแผน   {7.4.3}
4. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบข้อมูลและสารสนเทศ และจัดทำสรุปหรือรายงาน {7.4.4} 
5. มีการเผยแพร่และนำผลประเมินมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา (กำลังดำเนินการ)
 

TOWS Analysis :


ปัจจัยคุกคาม : -
โอกาส : มหาวิทยาลัยมีศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เช่น ระบบ Balance Scorecard QA Online, e-document MRS (Management Report System)
จุดอ่อน : การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลต้องใช้เวลามาก แต่บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ต้องมีภาระงานอื่นที่ต้องทำ จึงทำให้งานเป็นไปอย่างล่าช้า
จุดแข็ง :  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยสนับสนุนให้มีการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป :
-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 75053, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #sar-on-blog#ดัชนีที่7.4-50

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)