วันนี้ก่อนประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม  ได้ ลปรร กับดร.พัชรี  พิธีกรเอกในงาน UKM-9 เรื่อง การติดต่อประสานงานนักวิจัยที่จะเข้าร่วม  หลายท่านยินดีเข้าร่วมงานมีบางท่านที่ติดไปต่างประเทศ  เช่น  รศ.ดร.ชรัตน์  ศ.ดร.ละออศรี  จะมาภาคบ่าย  ขณะเดียวกันจะได้ ศ.ดร.ประนอม  และรศ.ดร.ประสิทธิ์  ใจศีล  จากคณะเกษตรศาสตร์เพิ่มเติม  มีการดูสถานที่ภาคค่ำงานเลี้ยงต้อนรับแล้วในรูปและเตรียมรายละเอียดของที่ระลึกและเอกสารประกอบการประชุม  จะสรุปผลและซักซ้อมกิจกรรมต่างๆ อีกครั้งในสัปดาห์หน้า